Περίληψη:

Η έκδοση αποτελεί μια εποπτική παρουσίαση επιλεγμένων δεικτών από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα για το 2019. Παρουσιάζονται στοιχεία για τις δραστηριότητες Ε&Α στον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό τομέα, τις πηγές χρηματοδότησης, το προσωπικό που απασχολείται και την κατηγοριοποίησή του, καθώς και την περιφερειακή κατανομή των δραστηριοτήτων Ε&Α.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2022

Αριθμός σελίδων: 85

ISBN:
ISBN: 978-618-5557-23-2 (pdf)
ISBN: 978-618-5557-22-5 (print)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2022), «Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2019 στην Ελλάδα», Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.