Περίληψη:

Τι είναι καινοτομία και πώς πρέπει να μετριέται; Η κατανόηση του εύρους των καινοτομικών δραστηριοτήτων, των χαρακτηριστικών των καινοτόμων επιχειρήσεων, καθώς και των εσωτερικών και εξωτερικών-συστημικών παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν την καινοτομία αποτελεί προϋπόθεση για την επιδίωξη και την ανάλυση των δημόσιων πολιτικών που στοχεύουν στην προώθηση της καινοτομίας. Το Εγχειρίδιο του Όσλο εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1992 και αποτελεί τον διεθνή οδηγό αναφοράς για τη συλλογή και τη χρήση στατιστικών δεδομένων για την καινοτομία. Σε αυτήν την τέταρτη έκδοση, η οποία εκδίδεται πλέον και στην ελληνική γλώσσα από το ΕΚΤ, το εγχειρίδιο έχει επικαιροποιηθεί με στόχο να συμπεριλάβει ένα ευρύτερο φάσμα φαινομένων που συνδέονται με την καινοτομία, αλλά και την εμπειρία που αποκτήθηκε από τους πρόσφατους κύκλους στατιστικών ερευνών για την καινοτομία στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ και τις συνδεδεμένες με αυτόν οικονομίες και οργανισμούς.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2022

Αριθμός σελίδων: 288

ISBN:
978-618-5557-19-5 (print)
978-618-5557-20-1 (pdf)

DOI:
https://doi.org/10.12681/metrics/oslo-manual-2018-el

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2022), Εγχειρίδιο του Όσλο 2018: Κατευθυντήριες γραμμές για τη συλλογή, την παρουσίαση και τη χρήση στατιστικών δεδομένων για την καινοτομία, 4η έκδοση, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου