Περίληψη:

Η έκδοση αποτυπώνει τις εισροές και εκροές δραστηριοτήτων έντασης γνώσης ανά Περιφέρεια της χώρας, παρουσιάζοντας τα πλέον πρόσφατα στοιχεία από τις επίσημες στατιστικές έρευνες που διενεργεί το ΕΚΤ. Συγκεκριμένα η ανάλυση βασίζεται σε στοιχεία που αποτυπώνουν τις δαπάνες και το προσωπικό σε δραστηριότητες Ε&Α, την καινοτομία στις επιχειρήσεις, τις βιβλιομετρικές επιδόσεις για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, την παραγωγή διδακτορικών διατριβών με βάση τα δεδομένα από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, και τα στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Τα στοιχεία παρατίθενται συγκεντρωτικά για όλες τις Περιφέρειες της χώρας, αλλά και μεμονωμένα για κάθε Περιφέρεια, ξεχωριστά.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2021

Αριθμός σελίδων: 512

ISBN:
978-618-5557-18-8 (pdf)
978-618-5557-17-1 (print)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2021), Έρευνα, Ανάπτυξη & Καινοτομία στις Ελληνικές Περιφέρειες. Έκδοση 2021, Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου