Περίληψη:
Το πρόγραμμα «Ενέργεια» (Energy) ήταν ένας από τους βασικούς άξονες του Ειδικού Προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο (7ο ΠΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα, με προϋπολογισμό 2,35 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Αποτελεί αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κ (Directorate K: Energy) της Γενικής Διεύθυνσης «Έρευνα και Καινοτομία» της ΕΕ. Με βάση τις προτεραιότητες αυτές το πρόγραμμα «Ενέργεια» χρηματοδότησε έργα σε εννέα θεματικούς άξονες οι οποίοι παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια καθώς και οριζόντιες δράσεις για τη δικτύωση των Εθνικών Σημείων Επαφής. Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται στοιχεία για το πρόγραμμα «Ενέργεια», η ελληνική συμμετοχή, επιστημονικά δίκτυα και συνεργασίες καθώς και ο αντίκτυπος του προγράμματος.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2014

Αριθμός σελίδων: 62

ISBN:
978-618-5079-06-2 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Μαζιώτη Γ., Μάλλιου Ν., Σαχίνη Ε., (2014), «Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ», 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης