Περίληψη:
Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια εποπτική παρουσίαση επιλεγμένων δεικτών από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα για το 2011. Η παραγωγή των στατιστικών στοιχείων Ε&Α για την Ελλάδα πραγματοποιείται από το 2012 από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Απόφαση ΓΓΕΤ/ ΦΕΚ/ 1359/Β/25.04.2012). Η πρώτη στατιστική έρευνα ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο 2013 και αφορούσε τα στατιστικά στοιχεία Ε&Α με έτος αναφοράς το 2011. Τα στατιστικά στοιχεία Ε&Α αναφέρονται σε στοιχεία για τις δαπάνες και το προσωπικό σε δραστηριότητες Ε&Α σε μια χώρα, συνολικά και με επιμέρους αναλύσεις ανά τομέα δραστηριότητας, γεωγραφική περιοχή, είδος απασχόλησης, φύλο κ.λπ.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Έτος έκδοσης: 2013

Αριθμός σελίδων: 64

ISBN:
978-618-80175-9-7 (print)
978-618-5079-00-0 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Ιερομνήμων Τ., (2013), Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2011 στην Ελλάδα, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης