Περίληψη:

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζεται, ως μελέτη περίπτωσης, η διαδικασία υλοποίησης εκ μέρους του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) του έργου που αφορά την παρακολούθηση των Δράσεων ΕΣΠΑ για τα τριτοβάθμια ιδρύματα και την ενίσχυσή τους με διδακτικό προσωπικό, την ενδυνάμωση της έρευνας μέσω εκπόνησης διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνών, καθώς και τη δημιουργία ερευνητικών ομάδων. Ευρύτερα, μέσα από αυτή την πραγματολογική μελέτη περίπτωσης, επιδιώκεται να προσδοθούν εμπειρικά χαρακτηριστικά στην έννοια του τεκμηριωμένου σχεδιασμού δημόσιας πολιτικής. Συγκεκριμένα, η παρούσα έκδοση επιδιώκει να αναδείξει την ανάπτυξη ενός μηχανισμού παρακολούθησης (monitoring mechanism) για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων και τη συνεπακόλουθη παραγωγή δεικτών, στοιχείων, policy insights και οπτικοποιημένων συνόψεων - δηλαδή του υλικού που λειτούργησε ενισχυτικά ως προς την ίδια την τεκμηρίωση της ασκούμενης πολιτικής, δημιουργώντας έναν ενάρετο κύκλο διοικητικής ανάδρασης.

Πέρα από την παρουσίαση της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης, στόχος της νέας αυτής έκδοσης του ΕΚΤ είναι να αναδειχθεί ένας συγκεκριμένος τρόπος προσέγγισης του σχεδιασμού δημόσιας πολιτικής, ο οποίος δίνει έμφαση στην τεκμηρίωση και θα πρέπει να υιοθετηθεί σε μία σειρά από αντίστοιχες δημόσιες πολιτικές και χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες, ιδίως αυτές που υλοποιούν ευρύτερες αναπτυξιακές στρατηγικές.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2021

Αριθμός σελίδων: 46

ISBN:
978-618-5557-07-2 (pdf)
978-618-5557-12-6 (print)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2021), Τεκμηριώνοντας τις δημόσιες πολιτικές. Μηχανισμός Παρακολούθησης και Αποτίμησης 4 Δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.