Περίληψη:

Η έκδοση αποτελεί μια εποπτική παρουσίαση επιλεγμένων δεικτών από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα για το 2017. Παρουσιάζονται στοιχεία για τις δραστηριότητες Ε&Α στον ακαδημαϊκό, ερευνητικό και επιχειρηματικό τομέα, τις πηγές χρηματοδότησης, το προσωπικό που απασχολείται και την κατηγοριοποίησή του, την περιφερειακή κατανομή των δραστηριοτήτων Ε&Α.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2020

Αριθμός σελίδων: 72

ISBN:
978-618-84669-7-5 (html)
978-618-84669-6-8 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
ΕΚΤ (2020), «Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2017 στην Ελλάδα», Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου