Περίληψη:

Η έκδοση παρουσιάζει δεδομένα όσον αφορά στις φορολογικές παροχές προς τις επιχειρήσεις για τη διενέργεια Ε&Α στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2016 στο πλαίσιο εφαρμογής των  Ν. 2238/1994 (άρθρο 31) και N. 4172/2013 (άρθρα 22Α και 23). Τα δεδομένα αφορούν στον αριθμό των αιτημάτων των επιχειρήσεων για φοροαπαλλαγές E&A και στις πιστοποιημένες, από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, δαπάνες Ε&Α. Αναλύονται δε ανά κύριο τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας (Μεταποίηση, Υπηρεσίες και Λοιπούς κλάδους) καθώς και ανά μέγεθος (μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις). Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου επεξεργάζεται και αποστέλλει στον ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας, δεδομένα σχετικά με τις φοροαπαλλαγές Ε&Α προκειμένου να συμπεριληφθούν στη σχετική βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ και τις σχετικές εκδόσεις του.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου

Έτος έκδοσης: 2019

Αριθμός σελίδων: 40

ISBN:
978-618-5355-37-1 (print)
978-618-5355-36-4 (pdf)

Προτεινόμενος τρόπος αναφοράς:
EKT (2019), Οι φορολογικές απαλλαγές για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα με βάση τους Ν. 2238/1994 και N. 4172/2013 (2010-2016). Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου.