Ο μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου με την αξιοποίηση των επιστημονικών, τεχνολογικών και καινοτομικών δυνατοτήτων, η αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού και η έμφαση στην οικονομία της γνώσης αποτελούν μερικές από τις κύριες εθνικές προτεραιότητες. Για την επίτευξη των παραπάνω έχουν καταρτιστεί δημόσιες πολιτικές. Αυτές, με την σειρά τους, στηρίζονται σε στρατηγικά και θεσμικά κείμενα, έχουν προσδιοριστεί πλέγματα δράσεων σε μακροχρόνιο και βραχυχρόνιο ορίζοντα, ενώ έχουν εξειδικευτεί σε συγκεκριμένες δημόσιες χρηματοδοτικές (ή, μη) παρεμβάσεις που υλοποιούνται από συγκεκριμένους θεσμικούς φορείς. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στα πλαίσια της επιβοήθησης των δημόσιων αρχών της χώρας στην υλοποίηση των ασκούμενων αυτών δημόσιων πολιτικών παρακολουθεί και καταγράφει την εξέλιξη τους. Ο τρόπος που αυτό γίνεται είναι με την παροχή στατιστικών δεικτών, μετρικών, μελετών, ποσοτικών και ποιοτικών αναλύσεων, και εν γένει στοιχείων (evidence) που αφορούν σχετικές δημόσιες χρηματοδοτικές παρεμβάσεις. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν την πορεία υλοποίησης, επιτρέποντας τυχόν λήψη διορθωτικών ή/και βελτιωτικών μέτρων κατά την διάρκεια της ζωής αυτών των παρεμβάσεων, καθώς και συμβάλουν στην τεκμηρίωση της επίδρασής τους. Με τον τρόπο αυτό, το ΕΚΤ συμβάλει στην αδιατάρακτη ροή πληροφόρησης στους ασκούντες την δημόσια πολιτική, καθώς και ενισχύει την ορθολογική άσκηση της τελευταίας εστιάζοντας στην υλοποίηση των τεθέντων στόχων.

Επί του παρόντος, το ΕΚΤ συμμετέχει/είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση δύο τέτοιων δημόσιων πολιτικών. Η μία αφορά στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και η άλλη, αφορά τις Δράσεις Ενίσχυσης του Εξειδικευμένου Ανθρώπινου Δυναμικού.