Όσοι ολοκλήρωσαν τις διδακτορικές τους σπουδές σε 3-5 έτη, είχαν την υποτροφία ως βασική πηγή χρηματοδότησης. Πιθανώς αυτή η τάση σχετίζεται με την παροχή στοχευμένων υποτροφιών από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και το ΕΛΙΔΕΚ. Αντίθετα, για τις υπόλοιπες χρονικές ομαδοποιήσεις (6-9 έτη και 10 έτη και πάνω) εμφανίζονται ως σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης οι προσωπικές αποταμιεύσεις και η οικογενειακή υποστήριξη.