Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε και επεξεργάστηκε το ΕΚΤ στο πλαίσιο της επίσημης στατιστικής έρευνας για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις με αναφορά την τριετία 2014-2016, ποσοστό 38,3% των καινοτόμων επιχειρήσεων του κλάδου της Μεταποίησης ανέπτυξε καινοτομίες που αφορούσαν τον τομέα στρατηγικής προτεραιότητας RIS3 «Αγρο-διατροφή». Ακολουθεί ο τομέας των «Υλικών-Κατασκευών», με ποσοστό 34,8% των καινοτόμων επιχειρήσεων του κλάδου της Μεταποίησης.