Με δείκτες, έρευνες και μελέτες, το ΕΚΤ λειτουργεί ως μηχανισμός παρακολούθησης δημόσιων χρηματοδοτικών παρεμβάσεων και αναδεικνύει το ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης ως ένα από τα ισχυρά σημεία του ελληνικού συστήματος έρευνας και καινοτομίας. 

Σημαντικός άξονας των δράσεων του ΕΚΤ είναι η ανάπτυξη του μηχανισμού παρακολούθησης και αποτίμησης των τεσσάρων δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση». που στοχεύουν στην υποστήριξη των νέων ερευνητών /επιστημόνων:

  • Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας για νέους /ες κατόχους διδακτορικού διπλώματος αφορά στην ανάθεση αυτοδύναμης διδασκαλίας μαθημάτων στα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
  • Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας και Υποστήριξη μεταπτυχιακών σπουδών δεύτερου κύκλου αφορά σε υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων και έχει στόχο την ενίσχυση νέων ερευνητών και την παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών αφορά σε υποτροφίες μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα  
  • Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές αφορά στη χρηματοδότηση προτάσεων ερευνητικών ομάδων που αποτελούνται κατά 50% από νέους ερευνητές 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση 2014-2020»

 

 

 

Με εκτεταμένες στατιστικές έρευνες στους ωφελούμενους, το ΕΚΤ συλλέγει στοιχεία κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων και εξασφαλίζει τη συστηματική και άμεση τροφοδότηση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με τους κατάλληλους δείκτες. Ο μηχανισμός παρακολούθησης του ΕΚΤ επιτρέπει την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των παρεμβάσεων καθώς και την εκτίμηση της επίδρασης που αυτές έχουν για τους ωφελούμενους, τα ιδρύματα υποδοχής και το ευρύτερο ερευνητικό σύστημα της χώρας.

Οι δείκτες εξειδικεύονται ανά δράση και αφορούν στην αποτύπωση των ωφελούμενων (δημογραφικά στοιχεία, τίτλοι σπουδών, επιστημονικά πεδία, πρόθεση κινητικότητας κ.α.) και στην αποτίμηση των δράσεων (βαθμός ικανοποίησης από τη συμμετοχή στη Δράση, προτάσεις βελτίωσης, επιτεύγματα κ.α.), βάσει των στόχων των χρηματοδοτικών παρεμβάσεων (αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού προς την κατεύθυνση της συγκράτησής του στη χώρα και κατ’ επέκταση της αναστολής του brain drain, αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων επιστημόνων, παραγωγή ερευνητικού έργου, συνεργασία, απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας).

Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στις ειδικές εκδόσεις του ΕΚΤ καθώς και στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020 https://empedu.gov.gr/axiologisi-toy-programmatos/axiologisi-draseon-tritovathmias-ekpaideysis/. Επίσης μπορείτε να δείτε σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, καθώς και επιμέρους σύντομα άρθρα.

Δείτε ακόμα τη σχετική έκδοση με τα infographics που υλοποίησε η  Ειδική Γραμματεία  Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στη διεύθυνση: https://empedu.gov.gr/wp-content/uploads/2019/04/EKT_A5_16pages_PRINT.pdf 

Οι παραπάνω δράσεις του ΕΚΤ υλοποιούνται στο πλαίσιο Υποέργου 1 «Μηχανισμός Αποτίμησης 4 δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020» της Πράξης «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010794 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020". Για την υλοποίηση της το ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με την Ειδικής Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Πέρα από τη συγκεκριμένη Πράξη, το ΕΚΤ αξιοποιώντας σειρά άλλων στοιχείων που συγκεντρώνει εκ του θεσμικού του ρόλου και ως εθνική στατιστική αρχή, όπως οι  βιβλιομετρικές επιδόσεις, συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, ερευνητές στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, γυναίκες ερευνήτριες, Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών επιδιώκει να κατανοήσει την χωρική και γνωσιακή συμπεριφορά αυτού του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, αίτημα με διαρκώς μεγαλύτερη απήχηση σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου.