Οι δείκτες του πίνακα καταγράφουν τον αριθμό επιχειρήσεων του πληθυσμού της έρευνας το 2016 και τον αριθμό καινοτόμων και μη-καινοτόμων επιχειρήσεων στην τριετία 2014-2016. Οι καινοτόμες επιχειρήσεις κατανέμονται επιμέρους στις ακόλουθες τρεις βασικές κατηγορίες, σύμφωνα με τον τύπο καινοτομίας που εισήγαγαν την τριετία αυτή:

-          Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας (μόνο)

-          Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο)

-          Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας ΚΑΙ οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο)

Τα στοιχεία παρουσιάζονται ανά πρωτεύοντα κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE Rev. 2) και ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης.

Οι δείκτες προέρχονται από την «Έρευνα για την Καινοτομία (Community Innovation Survey)» που διεξήχθη από το ΕΚΤ, στο πλαίσιο του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 995/2012, με αναφορά στην τριετία 2014-2016.

Ο πληθυσμός της έρευνας καλύπτει τις ελληνικές επιχειρήσεις με 10 εργαζόμενους και άνω στους τομείς  Β (05-09), Γ (10-33), Δ (35), Ε (36-39), Ζ (46), Η (49-53), Ι (58-63), Κ (64-66) και ΙΓ (71-73), όπως αναφέρονται και στον πίνακα. Για την περίοδο 2014-2016 ο πληθυσμός της έρευνας ανέρχεται στις 10.905 επιχειρήσεις.

Επιχειρήσεις ανά κύριο τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) Τάξη μεγέθους Αριθμός επιχειρήσεων πληθυσμού 2016 Καινοτόμες επιχειρήσεις Μη καινοτόμες επιχειρήσεις Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας (μόνο) Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας ΚΑΙ οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο)
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 10 έως 49 εργαζόμενοι 9.007 4.984 4.023 939 965 3.080
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 50 έως 249 εργαζόμενοι 1.680 1.130 550 226 180 724
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 250 και πλέον εργαζόμενοι 218 183 35 35 13 135
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού Σύνολο 10.905 6.297 4.608 1.200 1.158 3.939
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 3.589 2.034 1.555 376 406 1.252
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 794 541 253 109 81 351
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 109 97 12 23 5 69
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) Σύνολο 4.492 2.672 1.820 508 492 1.672
Ορυχεία και λατομεία (Β) 10 έως 49 εργαζόμενοι 44 18 26 6 :c 10
Ορυχεία και λατομεία (Β) 50 έως 249 εργαζόμενοι 15 10 :c :c 0 7
Ορυχεία και λατομεία (Β) 250 και πλέον εργαζόμενοι 7 :c :c :c 0 4
Ορυχεία και λατομεία (Β) Σύνολο 66 33 33 10 :c 21
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) Σύνολο :c :c :c :c :c :c
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) Σύνολο 5 5 0 :c 0 4
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) Σύνολο 54 24 30 8 :c 14
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) Σύνολο :c :c :c 0 0 :c
Μεταποίηση (Γ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 3.348 1.905 1.443 323 389 1.193
Μεταποίηση (Γ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 705 478 227 92 78 308
Μεταποίηση (Γ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 95 87 8 21 5 61
Μεταποίηση (Γ) Σύνολο 4.148 2.470 1.678 436 472 1.562
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) Σύνολο 1.407 851 556 120 156 575
Ποτοποιία (Γ11) Σύνολο 102 74 28 :c 19 :c
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) Σύνολο 4 4 0 :c 0 :c
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) Σύνολο 1.513 929 584 134 175 620
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) Σύνολο 110 58 52 :c :c 38
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) Σύνολο 248 130 118 15 46 69
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) Σύνολο 48 24 24 :c :c 20
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) Σύνολο 406 212 194 34 51 127
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) Σύνολο 84 42 42 8 13 21
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) Σύνολο 126 79 47 8 20 51
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) Σύνολο 136 70 66 9 4 57
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) Σύνολο 346 191 155 25 37 129
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) Σύνολο 5 :c :c 0 0 :c
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) Σύνολο 165 133 32 28 16 89
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) Σύνολο 52 36 :c 11 6 19
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) Σύνολο 178 123 55 24 19 80
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) Σύνολο 400 296 104 63 41 192
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) Σύνολο 220 123 97 25 28 70
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) Σύνολο 55 33 22 10 6 17
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) Σύνολο 368 203 165 35 44 124
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) Σύνολο 49 32 17 7 0 25
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) Σύνολο 106 71 35 18 14 39
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) Σύνολο 181 105 76 23 13 69
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) Σύνολο 25 12 13 0 :c :c
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) Σύνολο 35 17 18 7 :c :c
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) Σύνολο 764 440 324 90 78 272
Κατασκευή επίπλων (Γ31) Σύνολο 149 94 55 :c :c 52
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) Σύνολο 100 48 52 :c :c 38
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) Σύνολο 195 104 91 26 33 45
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) Σύνολο 444 246 198 55 56 135
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 21 8 13 :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 13 7 6 :c 0 6
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 4 4 0 :c 0 :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) Σύνολο 38 19 19 4 :c 14
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 176 103 73 45 14 44
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c 13 :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c 0 :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) Σύνολο 240 150 90 58 17 75
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) Σύνολο 118 70 48 23 12 35
Επεξεργασία λυμάτων (E37) Σύνολο :c :c :c :c 0 :c
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) Σύνολο 116 75 41 34 5 36
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) Σύνολο :c :c :c :c 0 :c
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) Σύνολο 122 80 42 35 5 40
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 5.418 2.950 2.468 563 559 1.828
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι 886 589 297 117 99 373
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι 109 86 23 12 8 66
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) Σύνολο 6.413 3.625 2.788 692 666 2.267
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 10 έως 49 εργαζόμενοι 2.837 1.645 1.192 312 270 1.063
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 50 έως 249 εργαζόμενοι 432 312 120 57 66 189
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 250 και πλέον εργαζόμενοι 29 18 11 7 4 7
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) Σύνολο 3.298 1.975 1.323 376 340 1.259
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.231 515 716 129 118 268
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 50 έως 249 εργαζόμενοι 211 113 98 :c :c 63
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 250 και πλέον εργαζόμενοι 31 25 6 :c :c 22
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) Σύνολο 1.473 653 820 169 131 353
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) Σύνολο 459 215 244 73 39 103
Πλωτές μεταφορές (H50) Σύνολο 221 66 155 13 19 34
Αεροπορικές μεταφορές (H51) Σύνολο 31 17 14 0 8 9
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) Σύνολο 711 298 413 86 66 146
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) Σύνολο 629 272 357 :c :c 147
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) Σύνολο 133 83 50 :c :c 60
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) Σύνολο 762 355 407 83 65 207
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 10 έως 49 εργαζόμενοι 622 371 251 63 57 251
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 50 έως 249 εργαζόμενοι 113 :c :c :c :c 67
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 250 και πλέον εργαζόμενοι 26 :c :c :c :c 19
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) Σύνολο 761 477 284 73 67 337
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) Σύνολο 216 125 91 14 31 80
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) Σύνολο 81 30 51 5 4 21
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) Σύνολο 67 30 37 6 6 18
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) Σύνολο 93 52 41 18 9 25
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) Σύνολο 251 206 45 28 12 166
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) Σύνολο 53 34 19 :c 5 27
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 246 132 114 14 31 87
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 53 :c :c :c :c 27
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 20 :c :c 0 :c :c
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) Σύνολο 319 183 136 19 33 131
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) Σύνολο 84 45 39 6 :c 27
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) Σύνολο 50 39 11 :c :c 32
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) Σύνολο 185 99 86 9 18 72
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) Σύνολο 329 192 137 30 59 103
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) Σύνολο 53 39 14 13 6 20
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) Σύνολο 180 106 74 12 30 64
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 482 287 195 45 83 159
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) Σύνολο 562 337 225 55 95 187

:c - confidential data

Αρχείο: 

cis2016_table1.xlsx


Στην «Έρευνα για την Καινοτομία (Community Innovation Survey)» διακρίνονται τέσσερεις τύποι καινοτομίας: καινοτομία προϊόντος, καινοτομία διαδικασίας, οργανωσιακή καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ. Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει τον αριθμό επιχειρήσεων που εισήγαγε κάθε τύπο καινοτομίας στην τριετία 2014-2016.

Επιχειρήσεις ανά επιμέρους τύπο καινοτομίας, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) Τάξη μεγέθους Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος, ανεξαρτήτως άλλου τύπου καινοτομίας Επιχειρήσεις με καινοτομία διαδικασίας, ανεξαρτήτως άλλου τύπου καινοτομίας Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία, ανεξαρτήτως άλλου τύπου καινοτομίας Επιχειρήσεις με καινοτομία μάρκετινγκ, ανεξαρτήτως άλλου τύπου καινοτομίας
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 10 έως 49 εργαζόμενοι 2.579 3.339 2.748 3.334
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 50 έως 249 εργαζόμενοι 644 801 659 732
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 250 και πλέον εργαζόμενοι 129 147 111 114
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού Σύνολο 3.352 4.287 3.518 4.180
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.101 1.332 1.005 1.407
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 311 394 272 369
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 72 78 51 66
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) Σύνολο 1.484 1.804 1.328 1.842
Ορυχεία και λατομεία (Β) 10 έως 49 εργαζόμενοι 10 15 11 6
Ορυχεία και λατομεία (Β) 50 έως 249 εργαζόμενοι 4 9 7 :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 250 και πλέον εργαζόμενοι 4 4 4 :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) Σύνολο 18 28 22 13
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) Σύνολο :c :c :c :c
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) Σύνολο :c 4 4 :c
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) Σύνολο 14 20 15 9
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) Σύνολο :c :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.045 1.240 946 1.365
Μεταποίηση (Γ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 284 338 228 348
Μεταποίηση (Γ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 66 69 44 60
Μεταποίηση (Γ) Σύνολο 1.395 1.647 1.218 1.773
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) Σύνολο 500 579 379 698
Ποτοποιία (Γ11) Σύνολο :c 43 :c :c
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) Σύνολο :c 4 :c :c
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) Σύνολο 539 626 423 758
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) Σύνολο 36 50 28 33
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) Σύνολο 40 62 59 96
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) Σύνολο 17 22 11 16
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) Σύνολο 93 134 98 145
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) Σύνολο 20 24 22 26
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) Σύνολο 38 57 48 55
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) Σύνολο 47 56 36 52
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) Σύνολο 105 137 106 133
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) Σύνολο :c 4 4 :c
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) Σύνολο 96 88 54 98
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) Σύνολο :c 25 22 :c
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) Σύνολο 72 82 48 89
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) Σύνολο 190 199 128 206
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) Σύνολο 62 78 62 73
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) Σύνολο 24 22 21 17
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) Σύνολο 106 135 111 145
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) Σύνολο 29 23 19 20
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) Σύνολο 35 36 25 42
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) Σύνολο 69 75 64 65
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) Σύνολο 11 12 9 9
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) Σύνολο 6 8 8 8
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) Σύνολο 256 289 236 289
Κατασκευή επίπλων (Γ31) Σύνολο 49 61 46 64
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) Σύνολο 26 34 33 39
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) Σύνολο 51 67 65 49
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) Σύνολο 126 162 144 152
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 10 έως 49 εργαζόμενοι :c 7 :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 4 7 6 :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c 4 :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) Σύνολο 8 18 13 5
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 43 70 44 33
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) Σύνολο 63 111 75 51
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) Σύνολο 26 55 36 24
Επεξεργασία λυμάτων (E37) Σύνολο :c :c :c :c
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) Σύνολο 33 52 35 24
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) Σύνολο :c :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) Σύνολο 37 56 39 27
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.478 2.007 1.743 1.927
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι 333 407 387 363
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι 57 69 60 48
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) Σύνολο 1.868 2.483 2.190 2.338
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 10 έως 49 εργαζόμενοι 786 1.156 936 1.157
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 50 έως 249 εργαζόμενοι 156 210 210 211
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 250 και πλέον εργαζόμενοι 7 13 5 9
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) Σύνολο 949 1.379 1.151 1.377
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 10 έως 49 εργαζόμενοι 231 376 301 262
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 50 έως 249 εργαζόμενοι 57 82 61 42
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 250 και πλέον εργαζόμενοι 18 23 20 11
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) Σύνολο 306 481 382 315
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) Σύνολο 107 161 100 103
Πλωτές μεταφορές (H50) Σύνολο 16 43 42 28
Αεροπορικές μεταφορές (H51) Σύνολο 6 6 16 14
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) Σύνολο 129 210 158 145
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) Σύνολο 109 194 175 123
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) Σύνολο 68 77 49 47
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) Σύνολο 177 271 224 170
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 10 έως 49 εργαζόμενοι 238 247 213 262
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 50 έως 249 εργαζόμενοι 58 60 63 59
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 250 και πλέον εργαζόμενοι 15 15 18 14
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) Σύνολο 311 322 294 335
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) Σύνολο 60 79 72 95
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) Σύνολο 14 21 17 22
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) Σύνολο 12 20 20 19
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) Σύνολο 35 25 22 30
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) Σύνολο 168 157 140 140
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) Σύνολο 22 20 23 29
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 82 81 101 87
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 29 27 27 21
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 16 17 16 14
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) Σύνολο 127 125 144 122
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) Σύνολο 30 27 35 19
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) Σύνολο 31 32 34 33
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) Σύνολο 66 66 75 70
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) Σύνολο 79 105 126 105
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) Σύνολο 25 23 24 8
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) Σύνολο 71 48 69 76
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 141 147 192 159
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) Σύνολο 175 176 219 189

:c - confidential data

Αρχείο: 

cis2016_table2.xlsx


 

Οι επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας αναλύονται περαιτέρω στον τρίτο πίνακα που ακολουθεί. Καταγράφεται ο αριθμός επιχειρήσεων στην γενική κατηγορία καινοτομίας προϊόντος ή/και διαδικασίας, ανεξαρτήτως οργανωσιακής ή καινοτομίας μάρκετινγκ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επιχειρήσεις που στην τριετία 2014-2016 είτε εισήγαγαν καινοτομία προϊόντος είτε καινοτομία διαδικασίας είτε υλοποίησαν καινοτομικές δραστηριότητες, οι οποίες ήταν ακόμα σε εξέλιξη στο τέλος του 2016 ή ανεστάλησαν πριν την ολοκλήρωσή τους

 

Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) Τάξη μεγέθους Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας, ανεξαρτήτως οργανωσιακής ή καινοτομίας μάρκετινγκ Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομία διαδικασίας (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομία προϊόντος και διαδικασίας (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομικές δραστηριότητες σε αναστολή (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομικές δραστηριότητες σε εξέλιξη (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομικές δραστηριότητες σε εξέλιξη και σε αναστολή (μόνο)
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 10 έως 49 εργαζόμενοι 4.019 482 1.242 2.097 69 80 49
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 50 έως 249 εργαζόμενοι 950 120 277 524 7 20 :c
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 250 και πλέον εργαζόμενοι 170 18 36 111 0 4 :c
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού Σύνολο 5.139 620 1.555 2.732 76 104 52
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.628 196 427 905 33 49 18
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 460 51 134 260 :c :c :c
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 92 11 17 61 :c :c :c
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) Σύνολο 2.180 258 578 1.226 35 63 20
Ορυχεία και λατομεία (Β) 10 έως 49 εργαζόμενοι 16 0 5 10 0 0 :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 50 έως 249 εργαζόμενοι 10 0 5 4 0 :c 0
Ορυχεία και λατομεία (Β) 250 και πλέον εργαζόμενοι 5 0 0 4 0 0 :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) Σύνολο 31 0 10 18 0 :c :c
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) Σύνολο :c 0 :c 0 0 :c 0
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) Σύνολο 5 0 :c :c 0 0 :c
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) Σύνολο 22 0 6 14 0 :c :c
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) Σύνολο :c 0 :c :c 0 :c 0
Μεταποίηση (Γ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.516 182 377 863 30 47 17
Μεταποίηση (Γ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 400 49 103 235 :c :c 0
Μεταποίηση (Γ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 82 11 14 55 :c :c 0
Μεταποίηση (Γ) Σύνολο 1.998 242 494 1.153 32 60 17
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) Σύνολο 695 99 178 401 0 16 :c
Ποτοποιία (Γ11) Σύνολο 55 7 :c :c 0 5 0
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) Σύνολο 4 0 :c :c 0 0 0
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) Σύνολο 754 106 193 433 0 21 :c
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) Σύνολο 54 :c 14 36 0 4 0
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) Σύνολο 84 8 30 32 5 :c 6
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) Σύνολο 23 :c 6 16 0 :c 0
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) Σύνολο 161 9 50 84 5 7 6
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) Σύνολο 29 :c 5 19 0 :c :c
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) Σύνολο 59 :c 21 36 0 0 0
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) Σύνολο 66 5 14 42 :c 4 0
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) Σύνολο 154 8 40 97 :c 6 :c
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) Σύνολο 4 :c :c :c 0 0 0
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) Σύνολο 117 25 17 71 0 4 0
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) Σύνολο 30 :c 7 18 :c 0 :c
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) Σύνολο 104 16 26 56 0 4 :c
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) Σύνολο 255 42 51 148 :c 8 5
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) Σύνολο 95 13 29 49 0 :c :c
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) Σύνολο 27 5 :c 19 0 0 0
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) Σύνολο 159 13 42 93 :c 9 0
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) Σύνολο 32 :c :c 20 0 0 0
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) Σύνολο 57 13 14 22 8 0 0
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) Σύνολο 92 10 16 59 :c 4 0
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) Σύνολο 12 :c :c 11 0 0 0
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) Σύνολο 10 :c :c 4 0 0 0
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) Σύνολο 362 47 80 209 13 13 0
Κατασκευή επίπλων (Γ31) Σύνολο 78 6 18 43 8 :c 0
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) Σύνολο 41 :c 12 22 :c :c 0
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) Σύνολο 71 :c 18 49 :c 0 0
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) Σύνολο 190 12 48 114 12 4 0
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 7 0 4 :c 0 0 0
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 7 0 :c 4 0 0 0
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 4 0 :c :c 0 0 0
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) Σύνολο 18 0 10 8 0 0 0
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 89 14 41 29 :c :c 0
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) Σύνολο 133 16 64 47 :c :c :c
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) Σύνολο 58 :c 31 24 0 0 :c
Επεξεργασία λυμάτων (E37) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) Σύνολο 70 13 32 20 :c :c 0
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) Σύνολο :c :c :c :c :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) Σύνολο 75 14 33 23 :c :c 0
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 2.391 286 815 1.192 36 31 31
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι 490 69 143 264 5 :c :c
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι 78 7 19 50 0 :c :c
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) Σύνολο 2.959 362 977 1.506 41 41 32
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.375 169 539 617 27 0 23
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 50 έως 249 εργαζόμενοι 246 :c :c 120 0 0 0
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 250 και πλέον εργαζόμενοι 14 :c :c 6 0 0 0
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) Σύνολο 1.635 206 636 743 27 0 23
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 10 έως 49 εργαζόμενοι 397 12 157 219 :c 7 :c
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 50 έως 249 εργαζόμενοι 101 :c 35 47 :c 8 0
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 250 και πλέον εργαζόμενοι 24 :c 6 17 0 0 0
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) Σύνολο 522 23 198 283 :c 15 :c
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) Σύνολο 176 8 62 99 :c 4 :c
Πλωτές μεταφορές (H50) Σύνολο 47 4 31 12 0 0 0
Αεροπορικές μεταφορές (H51) Σύνολο 9 :c :c 4 0 :c 0
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) Σύνολο 232 14 95 115 :c 5 :c
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) Σύνολο 209 5 90 104 0 10 0
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) Σύνολο 81 4 13 64 0 0 0
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) Σύνολο 290 9 103 168 0 10 0
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 10 έως 49 εργαζόμενοι 314 42 51 196 8 17 0
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 50 έως 249 εργαζόμενοι 74 9 11 49 4 :c :c
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 250 και πλέον εργαζόμενοι 22 5 5 10 0 :c 0
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) Σύνολο 410 56 67 255 12 :c :c
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) Σύνολο 94 6 25 54 4 5 0
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) Σύνολο 26 :c 9 12 0 :c 0
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) Σύνολο 24 0 8 12 0 4 0
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) Σύνολο 43 17 7 18 0 0 :c
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) Σύνολο 194 25 14 143 8 4 0
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) Σύνολο 29 6 4 16 :c :c 0
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 101 20 19 62 0 0 0
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 32 5 :c 24 :c 0 0
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 17 0 :c 16 :c 0 0
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) Σύνολο 150 25 23 102 0 0 0
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) Σύνολο 33 6 :c 24 :c 0 0
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) Σύνολο 36 4 :c 27 :c 0 0
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) Σύνολο 81 15 15 51 0 0 0
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) Σύνολο 133 21 47 58 0 :c :c
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) Σύνολο 33 7 :c 18 0 :c :c
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) Σύνολο 76 24 :c 47 0 :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 204 43 49 98 0 7 7
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c 9 :c :c 0 0 0
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c 0 :c :c 0 0 0
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) Σύνολο 242 52 53 123 0 7 7

:c - confidential data

Αρχείο: 

cis2016_table3.xlsx


 

Ο τέταρτος πίνακας παρουσιάζει τον αριθμό επιχειρήσεων στην γενική κατηγορία οργανωσιακής καινοτομίας ή/και καινοτομίας μάρκετινγκ, ανεξαρτήτως καινοτομίας προϊόντος ή/και διαδικασίας, καθώς και τον αριθμό επιχειρήσεων που εισήγαγαν τους επιμέρους τύπος στην τριετία 2014-2016.

Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) και τάξη μεγέθους
Κλάδος οικονομικής δραστηριότητας (NACE Rev. 2) Τάξη μεγέθους Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία ή/και καινοτομία μάρκετινγκ, ανεξαρτήτως καινοτομίας προϊόντος ή/και διαδικασίας Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία (μόνο) Επιχειρήσεις με καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο) Επιχειρήσεις με οργανωσιακή καινοτομία και καινοτομία μάρκετινγκ (μόνο)
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 10 έως 49 εργαζόμενοι 4.045 711 1.297 2.037
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 50 έως 249 εργαζόμενοι 904 172 245 487
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού 250 και πλέον εργαζόμενοι 148 34 37 77
Σύνολο_Όλοι οι κλάδοι του πληθυσμού Σύνολο 5.097 917 1.579 2.601
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.658 251 653 754
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι 432 63 160 209
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι 74 8 23 43
Βιομηχανία (Β, Γ, Δ, Ε) Σύνολο 2.164 322 836 1.006
Ορυχεία και λατομεία (Β) 10 έως 49 εργαζόμενοι 12 6 :c 5
Ορυχεία και λατομεία (Β) 50 έως 249 εργαζόμενοι 7 4 0 :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) 250 και πλέον εργαζόμενοι 4 0 0 :c
Ορυχεία και λατομεία (Β) Σύνολο 23 10 :c 12
Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη (B05) Σύνολο :c :c :c :c
Εξόρυξη μεταλλευμάτων (B07) Σύνολο 4 :c 0 :c
Λοιπά ορυχεία και λατομεία (B08) Σύνολο 16 7 :c 8
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης (B09) Σύνολο :c :c :c :c
Μεταποίηση (Γ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.582 217 636 729
Μεταποίηση (Γ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 386 38 158 190
Μεταποίηση (Γ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 66 6 22 38
Μεταποίηση (Γ) Σύνολο 2.034 261 816 957
Βιομηχανία τροφίμων (Γ10) Σύνολο 731 33 352 346
Ποτοποιία (Γ11) Σύνολο :c :c :c :c
Παραγωγή προϊόντων καπνού (Γ12) Σύνολο :c :c :c :c
Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (Γ10-12) Σύνολο 795 37 372 386
Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών (Γ13) Σύνολο 42 9 14 19
Κατασκευή ειδών ένδυσης (Γ14) Σύνολο 115 19 56 40
Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ15) Σύνολο 21 5 10 6
Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης, δέρματος και δερμάτινων ειδών (Γ13-15) Σύνολο 178 33 80 65
Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής (Γ16) Σύνολο 34 8 12 14
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων (Γ17) Σύνολο 71 16 23 32
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων (Γ18) Σύνολο 61 9 25 27
Βιομηχανία ξύλου, χαρτιού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής μέσων (Γ16-18) Σύνολο 166 33 60 73
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (Γ19) Σύνολο 4 :c :c :c
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (Γ20) Σύνολο 105 7 51 47
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (Γ21) Σύνολο 25 9 :c :c
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες (Γ22) Σύνολο 99 10 51 38
Παραγωγή πετρελαίου, χημικών, φαρμακευτικών, ελαστικών και πλαστικών προϊόντων (Γ19-22) Σύνολο 233 27 105 101
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων (Γ23) Σύνολο 98 25 36 37
Παραγωγή βασικών μετάλλων (Γ24) Σύνολο 23 6 :c 15
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού (Γ25) Σύνολο 168 23 57 88
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων (Γ26) Σύνολο 25 5 6 14
Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (Γ27) Σύνολο 53 11 28 14
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α. (Γ28) Σύνολο 82 17 18 47
Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (Γ29) Σύνολο 12 :c :c 6
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ30) Σύνολο 10 :c :c 6
Παραγωγή μεταλλικών προϊόντων (εξαιρώντας μηχανήματα και είδη εξοπλισμού), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (Γ25-30) Σύνολο 350 61 114 175
Κατασκευή επίπλων (Γ31) Σύνολο 68 4 22 42
Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Γ32) Σύνολο 45 6 12 27
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ33) Σύνολο 78 29 13 36
Κατασκευή επίπλων, κοσμημάτων και μουσικών οργάνων, επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (Γ31-33) Σύνολο 191 39 47 105
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 10 έως 49 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 6 5 0 :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (Δ) Σύνολο 15 10 :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 10 έως 49 εργαζόμενοι 58 25 14 19
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Παροχή νερού - επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε) Σύνολο 92 41 17 34
Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού (E36) Σύνολο 47 23 11 13
Επεξεργασία λυμάτων (E37) Σύνολο :c :c :c :c
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών (E38) Σύνολο 41 17 6 18
Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων (E39) Σύνολο :c :c :c :c
Επεξεργασία λυμάτων, απορριμάτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (Ε37-39) Σύνολο 45 18 6 21
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 2.387 460 644 1.283
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι 472 109 85 278
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι 74 26 14 34
Υπηρεσίες (Ζ46, Η, Ι, ΙΑ, ΙΓ71-73) Σύνολο 2.933 595 743 1.595
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 10 έως 49 εργαζόμενοι 1.333 176 397 760
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 50 έως 249 εργαζόμενοι 255 :c 45 :c
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) 250 και πλέον εργαζόμενοι 11 :c 6 :c
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (Ζ46) Σύνολο 1.599 222 448 929
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 10 έως 49 εργαζόμενοι 386 124 85 177
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 50 έως 249 εργαζόμενοι 75 33 :c 28
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) 250 και πλέον εργαζόμενοι 23 12 :c 8
Μεταφορά και αποθήκευση (Η) Σύνολο 484 169 102 213
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών (H49) Σύνολο 142 39 42 61
Πλωτές μεταφορές (H50) Σύνολο 53 :c :c 17
Αεροπορικές μεταφορές (H51) Σύνολο 17 :c :c 13
Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές (Η49-51) Σύνολο 212 67 54 91
Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (H52) Σύνολο 210 87 35 88
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (H53) Σύνολο 62 15 13 34
Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες προς τη μεταφορά, ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες (Η52-53) Σύνολο 272 102 48 122
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 10 έως 49 εργαζόμενοι 308 46 95 167
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 50 έως 249 εργαζόμενοι 74 15 11 48
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) 250 και πλέον εργαζόμενοι 22 8 4 10
Ενημέρωση και επικοινωνία (Ι) Σύνολο 404 69 110 225
Εκδοτικές δραστηριότητες (Ι58) Σύνολο 111 16 39 56
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (Ι59) Σύνολο 25 :c :c 14
Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών (Ι60) Σύνολο 24 5 4 15
Τηλεπικοινωνίες (Ι61) Σύνολο 34 4 12 18
Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες (Ι62) Σύνολο 178 38 38 102
Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας (Ι63) Σύνολο 32 :c :c 20
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 10 έως 49 εργαζόμενοι 118 31 17 70
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 50 έως 249 εργαζόμενοι 29 :c :c 19
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) 250 και πλέον εργαζόμενοι 17 :c :c 13
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ) Σύνολο 164 42 20 102
Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία (ΙΑ64) Σύνολο 39 :c :c 15
Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (ΙΑ65) Σύνολο 35 :c :c 32
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες (ΙΑ66) Σύνολο 90 20 15 55
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις (ΙΓ71) Σύνολο 162 57 36 69
Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη (ΙΓ72) Σύνολο 26 18 :c 6
Διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ73) Σύνολο 94 18 25 51
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 10 έως 49 εργαζόμενοι 242 83 50 109
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 50 έως 249 εργαζόμενοι :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) 250 και πλέον εργαζόμενοι :c :c :c :c
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση και έρευνα αγοράς (ΙΓ71-73) Σύνολο 282 93 63 126

:c - confidential data

Αρχείο: 

cis2016_table4.xlsx