Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης στην Ελλάδα από το έτος 2011 και μετά, εκφρασμένες σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ).

Ο δείκτης υποβάλλεται σε υποχρεωτική βάση ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Προαιρετική είναι η υποβολή για τις τάξεις μεγέθους 0 και ενός έως εννέα εργαζομένων. Ο υπολογισμός του δείκτη των Γυναικών στο σύνολο του Προσωπικού Ε&Α (ΙΠΑ) δεν ζητείται από τον Κανονισμό.

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 18.10.2017)

Γυναίκες Ερευνήτριες ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης (BES) (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013 2014 2015
Σύνολο 802 : 1.048 : 1.151 : 1.453 : : : 1.329 : 1.158 : 1.420
0 εργαζόμενοι : : 0 : : : : : : : 2 : 8 :  
1-9 εργαζόμενοι : : 35 : 115 : 106 : : : 171 : 112 : 135
10-49 εργαζόμενοι : : 406 : 500 : 551 : : : 237 : 209 : 143
50-249 εργαζόμενοι : : 493 : 263 : 322 : : : 429 : 408 : 358
250-499 εργαζόμενοι : : 41 : 51 : 74 : : : 331 : 194 : 106
Άνω των 500 εργαζομένων : : 74 : 155 : 400 : : : 158 : 227 : 677

(1) Εκτιμήσεις, (2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RSH_FTE_SIZE_BES_Females_2001_2017.xlsx