Χρονολογική σειρά των Γυναικών στο Προσωπικού Ε&Α στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα από το έτος 2011 και μετά, με βάσει την κωδικοποίηση οικονομικής δραστηριότητας NACE Rev.2. Η αναθεωρημένη αυτή κωδικοποίηση υιοθετήθηκε το 2008 και για το λόγο αυτό δεν παρουσιάζονται στοιχεία πριν το 2011, εφόσον τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα στον τομέα των επιχειρήσεων ήταν του 2007.

Ο δείκτης υποβάλλεται σε υποχρεωτική βάση ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Ο δείκτης είναι εκφρασμένος σε Αριθμό ατόμων. Ο υπολογισμός του δείκτη σε ΙΠΑ δεν ζητείται από τον Κανονισμό.

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 19.10.2017)

Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α ανά οικονομική δραστηριότητα επιχείρησης (BES) (αρ. ατόμων)
  2011 (b) 2012 2013 2014 2015
Σύνολο χώρας 3.139 : 3.051 : 3.653
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (01-03) 39 : 35 : 42
Ορυχεία και Λατομεία (05-09) 4 : 6 : 8
Μεταποίηση (10-33) 1.348 : 852 : 840
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών (10-11) 108 : 137 : 119
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (20) 206 : 133 : 117
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (21) 404 : 289 : 332
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (22) 13 : 8 : 16
Παραγωγή βασικών μετάλλων (24) 4 : 5 : 7
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (25-30) 252 : 205 : 152
Άλλες δραστηριότητες μεταποίησης (12,13-19, 23, 31-33) 361 : 75 : 97
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (35-39) 37 : 44 : 68
Κατασκευές (41-43) 8 : 14 : 32
Υπηρεσίες (45-82) 1.648 : 2.052 : 2.551
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (45-47) 210 : 466 : 743
Μεταφορά και αποθήκευση (49-53) 10 : 84 : 36
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (55-56) ( c ) : 7 : ( c )
Ενημέρωση και επικοινωνία (58-63) 452 : 488 : 580
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (64-66) 289 : 513 : 626
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (69-75) 678 : 491 : 563
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (77-82) ( c ) : 3 : ( c )
Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα - Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, Εκπαίδευση (84-85) 16 : 22 : ( c )
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (86-88) 20 : 25 : 49
Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (90-93), Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (94-99) 20 : 1 : 1

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (c) Προστατευμένη τιμή λόγω εμπιστευτικότητας (Confidential data)

Αρχείο: 

RD_PERS_HC_NACE_BES_Females_2001_2017.xlsx