Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ιθαγένεια, μετρημένοι σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται προαιρετικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Για τα έτη πριν το 2012, η υποβολή του δείκτη ήταν προαιρετική μόνο για τους τομείς HES και GOV, ενώ για τους τομείς BES και PNP δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής του δείκτη.

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 17.10.2017)

Γυναίκες Ερευνήτριες στο σύνολο της χώρας ανά ιθαγένεια (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Γυναίκες ερευνήτριες - Σύνολο 9.295 : 10.402 : 12.147 : : : : : 16.609 : 21.163 : 23.078 :
Ελληνική : : : : : : : : : : : : 20.774 : 22.647 :
Άλλα κράτη μέλη της ΕΕ : : : : : : : : : : : : 292 : 270 :
Άλλες ευρωπαϊκές χώρες : : : : : : : : : : : : 49 : 64 :
Βόρεια Αμερική : : : : : : : : : : : : 16 : 14 :
Κεντρική και Νότια Αμερική : : : : : : : : : : : : 8 : 4 :
Ασία : : : : : : : : : : : : 8 : 21 :
Αφρική : : : : : : : : : : : : 1 : 1 :
Άλλη ιθαγένεια : : : : : : : : : : : : 15 : 57 :

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RSH_CITIZENSHIP_HC_TOTAL_F_2001_2017.xlsx


 

Γυναίκες Ερευνήτριες στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά ιθαγένεια (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Γυναίκες ερευνήτριες - Σύνολο 909 : 1.585 : 1.780 : 1.939 : : : 1.805 : 1.591 : 1.962 :
Ελληνική : : : : : : : : : : 1.764 : 1.563 : 1.927 :
Άλλα κράτη μέλη της ΕΕ : : : : : : : : : : 25 : 19 : 6 :
Άλλες ευρωπαϊκές χώρες : : : : : : : : : : 13 : 4 : 25 :
Βόρεια Αμερική : : : : : : : : : : 0 : 0 : 0 :
Κεντρική και Νότια Αμερική : : : : : : : : : : 0 : 1 : 0 :
Ασία : : : : : : : : : : 3 : 4 : 3 :
Αφρική : : : : : : : : : : 0 : 0 : 0 :
Άλλη ιθαγένεια : : : : : : : : : : 0 : 0 : 1 :

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RSH_CITIZENSHIP_HC_BES_F_2001_2017.xlsx


 

Γυναίκες Ερευνήτριες στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά ιθαγένεια (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Γυναίκες ερευνήτριες - Σύνολο 1.105 : 1.176 : 1.190 : : : : : 2.931 : 4.273 : 6.772 :
Ελληνική : : : : : : : : : : 2.865 : 4.189 : 6.680 :
Άλλα κράτη μέλη της ΕΕ : : : : : : : : : : 40 : 70 : 83 :
Άλλες ευρωπαϊκές χώρες : : : : : : : : : : 5 : 6 : 6 :
Βόρεια Αμερική : : : : : : : : : : 17 : 5 : 0 :
Κεντρική και Νότια Αμερική : : : : : : : : : : 2 : 2 : 2 :
Ασία : : : : : : : : : : 1 : 1 : 1 :
Αφρική : : : : : : : : : : 0 : 0 : 0 :
Άλλη ιθαγένεια : : : : : : : : : : 1 : 0 : 0 :

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RSH_CITIZENSHIP_HC_GOV_F_2001_2017.xlsx


 

Γυναίκες Ερευνήτριες στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά ιθαγένεια (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Γυναίκες ερευνήτριες - Σύνολο 7.236 : 7.567 : 9.106 : : : : : 11.679 : 15.076 : 14.135 :
Ελληνική : : : : : : : : : : 11.260 : 14.818 : 13.850 :
Άλλα κράτη μέλη της ΕΕ : : : : : : : : : : 243 : 195 : 177 :
Άλλες ευρωπαϊκές χώρες : : : : : : : : : : 44 : 38 : 28 :
Βόρεια Αμερική : : : : : : : : : : 0 : 3 : 6 :
Κεντρική και Νότια Αμερική : : : : : : : : : : 0 : 4 : 1 :
Ασία : : : : : : : : : : 7 : 3 : 17 :
Αφρική : : : : : : : : : : 1 : 1 : 1 :
Άλλη ιθαγένεια : : : : : : : : : : 124 : 14 : 55 :

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector
 

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RSH_CITIZENSHIP_HC_HES_F_2001_2017.xlsx


 

Γυναίκες Ερευνήτριες στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά ιθαγένεια (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Γυναίκες ερευνήτριες - Σύνολο 45 : 74 : 71 : : : : : 194 : 223 : 209 :
Ελληνική : : : : : : : : : : : : 204 : 190 :
Άλλα κράτη μέλη της ΕΕ : : : : : : : : : : : : 8 : 4 :
Άλλες ευρωπαϊκές χώρες : : : : : : : : : : : : 1 : 5 :
Βόρεια Αμερική : : : : : : : : : : : : 8 : 8 :
Κεντρική και Νότια Αμερική : : : : : : : : : : : : 1 : 1 :
Ασία : : : : : : : : : : : : 0 : 0 :
Αφρική : : : : : : : : : : : : 0 : 0 :
Άλλη ιθαγένεια : : : : : : : : : : : : 1 : 1 :

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RSH_CITIZENSHIP_HC_PNP_F_2001_2017.xlsx