Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ηλικία, μετρημένοι σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται προαιρετικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Για τα έτη πριν το 2012, η υποβολή του δείκτη ήταν προαιρετική μόνο για τους τομείς HES και GOV, ενώ για τους τομείς BES και PNP δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής του δείκτη.

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

Τελευταία ενημέρωση: 17.10.2017

Γυναίκες Ερευνήτριες στο σύνολο της χώρας ανά ηλικία (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ερευνητές - Σύνολο 9.295 : 10.402 : 12.147 : : : : : 16.609 : 21.163 : 23.078 : 23.301
Έως 25 ετών : : : : : : : : : : : : 633 : 651 : 620
25-34 ετών : : : : : : : : : : : : 6.997 : 7.435 : 6.017
35-44 ετών : : : : : : : : : : : : 7.732 : 6.928 : 7.991
45-54 ετών : : : : : : : : : : : : 3.897 : 5.230 : 5.765
55-64 ετών : : : : : : : : : : : : 1.615 : 2.593 : 2.693
Άνω των 65 ετών : : : : : : : : : : : : 289 : 241 : 215

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RSH_AGE_HC_TOTAL_F_2001_2017.xlsx


 

Γυναίκες Ερευνήτριες στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά ηλικία (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Γυναίκες Ερευνήτριες - Σύνολο 909 : 1.585 : 1.780 : 1.939 : : : 1.805 : 1.591 : 1.962 : 4.589
Έως 25 ετών : : : : : : : : : : 50 : 40 : 38 : 109
25-34 ετών : : : : : : : : : : 896 : 552 : 754 : 1.494
35-44 ετών : : : : : : : : : : 681 : 797 : 911 : 2.141
45-54 ετών : : : : : : : : : : 152 : 168 : 216 : 699
55-64 ετών : : : : : : : : : : 24 : 32 : 41 : 138
Άνω των 65 ετών : : : : : : : : : : 2 : 2 : 2 : 8

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RSH_AGE_HC_BES_F_2001_2017.xlsx


 

Γυναίκες Ερευνήτριες στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά ηλικία (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Γυναίκες ερευνήτριες - Σύνολο 1.105 : 1.176 : 1.190 : : : : : 2.931 : 4.273 : 6.772 : 6.657
Έως 25 ετών : : : : : : : : : : 196 : 121 : 256 : 308
25-34 ετών : : : : : : : : : : 792 : 1.066 : 1.522 : 1.193
35-44 ετών : : : : : : : : : : 949 : 1.627 : 2.327 : 2.290
45-54 ετών : : : : : : : : : : 697 : 1.083 : 1.962 : 2.121
55-64 ετών : : : : : : : : : : 275 : 357 : 673 : 711
Άνω των 65 ετών : : : : : : : : : : 22 : 19 : 32 : 34

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RSH_AGE_HC_GOV_F_2001_2017.xlsx


 

Γυναίκες Ερευνήτριες στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά ηλικία (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Γυναίκες Ερευνήτριες - Σύνολο 7.236 : 7.567 : 9.106 : : : : : 11.679 : 15.076 : 14.135 : 11.799
Έως 25 ετών : : : : : : : : : : 327 : 461 : 350 : 193
25-34 ετών : : : : : : : : : : 4.245 : 5.310 : 5.114 : 3.266
35-44 ετών : : : : : : : : : : 3.588 : 5.210 : 3.585 : 3.456
45-54 ετών : : : : : : : : : : 2.328 : 2.614 : 3.013 : 2.885
55-64 ετών : : : : : : : : : : 1.036 : 1.215 : 1.867 : 1.828
Άνω των 65 ετών : : : : : : : : : : 157 : 266 : 206 : 171

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector
 

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series) 

Αρχείο: 

RSH_AGE_HC_HES_F_2001_2017.xlsx


 

Γυναίκες Ερευνήτριες στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά ηλικία (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Γυναίκες Ερευνήτριες - Σύνολο 45 : 74 : 71 : : : : : 194 : 223 : 209 : 256
Έως 25 ετών : : : : : : : : : : : : 11 : 7 : 10
25-34 ετών : : : : : : : : : : : : 69 : 45 : 64
35-44 ετών : : : : : : : : : : : : 98 : 105 : 104
45-54 ετών : : : : : : : : : : : : 32 : 39 : 60
55-64 ετών : : : : : : : : : : : : 11 : 12 : 16
Άνω των 65 ετών : : : : : : : : : : : : 2 : 1 : 2

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RSH_AGE_HC_PNP_F_2001_2017.xlsx