Χρονολογική σειρά των Γυναικών στο Προσωπικού Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται για τους τομείς GOV και HES προαιρετικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Το ίδιο ίσχυε και για τα έτη πριν το 2012 (Κανονισμός 753/2004).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

Τελευταία ενημέρωση: 18.10.2017

Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στον τομέα των επιχειρήσεων (ΒES) ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Σύνολο χώρας : : : : : : : : : : : : : : : : 4.039
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 500
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : : : : : : : 2.592
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : : : : : : : 523
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 147
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 234
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 44

e: Εκτιμήσεις (Estimations), b: Διακοπή χρονοσειράς (Βreak in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_FOS_FTE_ΒES_F_2017.xlsx


 

Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στο Κρατικό τομέα (GOV) ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Σύνολο χώρας 1.934 : 2.137 : 1.884 : : : : : 4.107 : 4.852 : 6.029 :
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 765 : 827 : 903 :
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : 1.043 : 470 : 509 :
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : 938 : 739 : 1.349 :
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 442 : 413 : 383 :
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 605 : 515 : 468 :
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : 1.937 : 1.889 : 2.417 :

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_FOS_FTE_GOV_F_2001_2017.xlsx


 

Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Σύνολο χώρας 6.327 : 6.609 : 7.571 : : : : : 9.076 : 9.865 : 10.831 :
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 1.166 : 1.336 : 1.526 :
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : 2.178 : 2.318 : 2.543 :
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : 2.690 : 1.917 : 2.209 :
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 337 : 390 : 447 :
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 1.269 : 2.083 : 2.414 :
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : 1.437 : 1.821 : 1.692 :

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector
 

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_FOS_FTE_HES_F_2001_2017.xlsx


 

Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Ιδιωτικών μη-Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 (1) 2005 2006 (1) 2007 (1) 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013
Σύνολο χώρας 49 : 111 : 103 : : : : : 159 : 312
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 15 : 40
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : 22 : 18
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : 12 : 34
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 2 : 0
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 88 : 137
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : 20 : 83

(1) Εκτιμήσεις, (2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RD_PERS_FOS_FTE_ΒES_F_2017.xlsx