Χρονολογική σειρά των Γυναικών Ερευνητριών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και επίπεδο σπουδών, μετρημένο σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται προαιρετικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

To 'επίπεδο σπουδών' ταξινομείται σύμφωνα με τη Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED, International Standard Classification of Education) της UNESCO. Με την εφαρμογή του Κανονισμού 995/2012 για τα στοιχεία του 2012 και μετά, υιοθετήθηκε η αναθεωρημένη ISCED 2011 η οποία αντικατέστησε την ISCED 2007.

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

Τελευταία ενημέρωση: 18.10.2017

Γυναίκες Ερευνήτριες στο σύνολο της χώρας ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Γυναίκες Ερευνήτριες - Σύνολο 9.295 : 10.402 : 12.147 : : : : : 16.609 : 21.163 : 23.078 :
Διδακτορικό (ISCED 6 (2001 - 2011), ISCED 8 (2013)) : : : : : : : : : : 7.146 : 7.613 : 8.127 :
Μεταπτυχιακό ή Πτυχίο (ISCED 5Α, 5Β (2001-2011), ISCED 5, 6 , 7 (2013)) : : : : : : : : : : 9.039 : 12.881 : 14.367 :
Άλλο επίπεδο σπουδών (ISCED 4 και κάτων (2001-2011), ISCED 4 και κάτω (2013)) : : : : : : : : : : 424 : 669 : 584 :

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RSH_QUALIF_HC_TOTAL_F_2001_2015.xlsx


 

Γυναίκες Ερευνήτριες στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Γυναίκες Ερευνήτριες - Σύνολο 909 : 1.585 : 1.780 : 1.939 : : : 1.805 : 1.591 : 1.962 :
Διδακτορικό (ISCED 6 (2001 - 2011), ISCED 8 (2013)) : : 241 : 310 : 259 : : : 236 : 218 : 308 :
Μεταπτυχιακό ή Πτυχίο (ISCED 5Α, 5Β (2001-2011), ISCED 5, 6 , 7 (2013)) : : 1.334 : 1.468 : 1.608 : : : 1.421 : 1.316 : 1.565 :
Άλλο επίπεδο σπουδών (ISCED 4 και κάτων (2001-2011), ISCED 4 και κάτω (2013)) : : 10 : 2 : 72 : : : 148 : 57 : 89 :

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RSH_QUALIF_HC_BES_F_2001_2015.xlsx


 

Γυναίκες Ερευνήτριες στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Γυναίκες Ερευνήτριες - Σύνολο 1.105 : 1.176 : 1.190 : : : : : 2.931 : 4.273 : 6.772 :
Διδακτορικό (ISCED 6 (2001 - 2011), ISCED 8 (2013)) : : : : : : : : : : 978 : 1.185 : 2.098 :
Μεταπτυχιακό ή Πτυχίο (ISCED 5Α, 5Β (2001-2011), ISCED 5, 6 , 7 (2013)) : : : : : : : : : : 1.858 : 2.796 : 4.355 :
Άλλο επίπεδο σπουδών (ISCED 4 και κάτων (2001-2011), ISCED 4 και κάτω (2013)) : : : : : : : : : : 95 : 292 : 319 :

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RSH_QUALIF_HC_GOV_F_2001_2015.xlsx


 

Γυναίκες Ερευνήτριες στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Γυναίκες Ερευνήτριες - Σύνολο 7.236 : 7.567 : 9.106 : : : : : 11.679 : 15.076 : 14.135 :
Διδακτορικό (ISCED 6 (2001 - 2011), ISCED 8 (2013)) : : : : : : : : : : 5.872 : 6.133 : 5.649 :
Μεταπτυχιακό ή Πτυχίο (ISCED 5Α, 5Β (2001-2011), ISCED 5, 6 , 7 (2013)) : : : : : : : : : : 5.628 : 8.623 : 8.310 :
Άλλο επίπεδο σπουδών (ISCED 4 και κάτων (2001-2011), ISCED 4 και κάτω (2013)) : : : : : : : : : : 179 : 320 : 176 :

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector
 

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series) 

Αρχείο: 

RSH_QUALIF_HC_HES_F_2001_2015.xlsx


 

Γυναίκες Ερευνήτριες στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά επίπεδο σπουδών (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Γυναίκες Ερευνήτριες - Σύνολο 45 : 74 : 71 : : : : : 194 : 223 : 209 :
Διδακτορικό (ISCED 6 (2001 - 2011), ISCED 8 (2013)) : : : : : : : : : : 60 : 77 : 72 :
Μεταπτυχιακό ή Πτυχίο (ISCED 5Α, 5Β (2001-2011), ISCED 5, 6 , 7 (2013)) : : : : : : : : : : 132 : 146 : 137 :
Άλλο επίπεδο σπουδών (ISCED 4 και κάτων (2001-2011), ISCED 4 και κάτω (2013)) : : : : : : : : : : 2 : 0 : 0 :

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

<RSH_QUALIF_HC_PNP_F_2001_2015.xlsx