Χρονολογική σειρά με τις γυναίκες που απασχολούνται ως Προσωπικό Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και κατηγορία προσωπικού, εκφρασμένο σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Με την εφαρμογή του Κανονισμού 995/2012 για τα στοιχεία του 2012 και μετά, η κατηγορία 'Τεχνικό Προσωπικό' καταργήθηκε ως διακριτή κατηγορία και ενοποιήθηκε με την κατηγορία "Λοιπό Προσωπικό".

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 03.07.2015)

Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στο σύνολο της χώρας ανά κατηγορία προσωπικού (σε ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο 10.971 : 11.082 : 12.291 : : : : : 15.472 : 17.078
Ερευνητές 4.710 : 5.198 : 6.213 : : : : : 9.602 : 11.361
Τεχνικό προσωπικό : : 2.661 : 3.070 : : : : : 2.973 : :
Λοιπό προσωπικό : : 3.223 : 3.007 : : : : : 2.897 : 5.717

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RD_PERS_FTE_TOTAL_F.xlsx


 

Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά κατηγορία προσωπικού (σε ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο 2.661 : 2.225 : 2.733 : 2.883 : : : 2.130 : 2.049
Ερευνητές 802 : 1.048 : 1.151 : 1.453 : : : 1.329 : 1.158
Τεχνικό προσωπικό : : 513 : 801 : 765 : : : 344 : :
Λοιπό προσωπικό : : 664 : 780 : 665 : : : 457 : 890

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RD_PERS_FTE_BES_F.xlsx


 

Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά κατηγορία προσωπικού (σε ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο 1.934 : 2.137 : 1.884 : : : : : 4.107 : 4.852
Ερευνητές 625 : 688 : 729 : : : : : 2.073 : 2.729
Τεχνικό προσωπικό : : 559 : 551 : : : : : 948 : :
Λοιπό προσωπικό : : 891 : 603 : : : : : 1.086 : 2.123

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RD_PERS_FTE_GOV_F.xlsx


 

Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά κατηγορία προσωπικού (σε ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο 6.327 : 6.609 : 7.571 : : : : : 9.076 : 9.865
Ερευνητές 3.260 : 3.392 : 4.268 : : : : : 6.102 : 7.320
Τεχνικό προσωπικό : : 1.589 : 1.715 : : : : : 1.667 : :
Λοιπό προσωπικό : : 1.628 : 1.588 : : : : : 1.307 : 2.546

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector
 

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RD_PERS_FTE_HES_F.xlsx


 

Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά κατηγορία προσωπικού (σε ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο 49 : 111 : 103 : : : : : 159 : 312
Ερευνητές 23 : 70 : 66 : : : : : 98 : 154
Τεχνικό προσωπικό : : 0 : 2 : : : : : 14 : :
Λοιπό προσωπικό : : 40 : 36 : : : : : 47 : 158

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RD_PERS_FTE_PNP_F.xlsx