Χρονολογική σειρά με τις γυναίκες που απασχολούνται ως Προσωπικό Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και κατηγορία προσωπικού, εκφρασμένο σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Με την εφαρμογή του Κανονισμού 995/2012 για τα στοιχεία του 2012 και μετά, η κατηγορία 'Τεχνικό Προσωπικό' καταργήθηκε ως διακριτή κατηγορία και ενοποιήθηκε με την κατηγορία "Λοιπό Προσωπικό".

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 03.07.2015)

Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στο σύνολο της χώρας ανά κατηγορία προσωπικού (σε ΙΠΑ)
Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά κατηγορία προσωπικού (σε ΙΠΑ)
Αρχείο
Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά κατηγορία προσωπικού (σε ΙΠΑ)
Αρχείο
Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά κατηγορία προσωπικού (σε ΙΠΑ)
Αρχείο
Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά κατηγορία προσωπικού (σε ΙΠΑ)
Αρχείο