Χρονολογική σειρά με τις γυναίκες που απασχολούνται ως Προσωπικό Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και κατηγορία προσωπικού, μετρημένο σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Με την εφαρμογή του Κανονισμού 995/2012 για τα στοιχεία του 2012 και μετά, η κατηγορία 'Τεχνικό Προσωπικό' καταργήθηκε ως διακριτή κατηγορία και ενοποιήθηκε με την κατηγορία "Λοιπό προσωπικό".

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 17.10.2017)

Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στο σύνολο της χώρας ανά κατηγορία προσωπικού (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο 21.662 : 23.016 : 25.136 : : : : : 29.879 : 37.809 : 41.606 : 39.665
Ερευνητές 9.295 : 10.402 : 12.147 : : : : : 16.609 : 21.163 : 23.078 : 23.301
Τεχνικό προσωπικό 5.796 : 5.724 : 6.449 : : : : : 6.235 : : : : : :
Λοιπό προσωπικό 6.571 : 6.890 : 6.540 : : : : : 7.035 : 16.646 : 18.528 : 16.364

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_HC_TOTAL_F_2001_2017.xlsx


Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά κατηγορία προσωπικού (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο 3.218 : 4.058 : 4.123 : 4.194 : : : 3.139 : 3.051 : 3.653 : 6.787
Ερευνητές 909 : 1.585 : 1.780 : 1.939 : : : 1.805 : 1.591 : 1.962 : 4.589
Τεχνικό προσωπικό 919 : 1.039 : 1.028 : 770 : : : 584 : : : : : :
Λοιπό προσωπικό 1.390 : 1.434 : 1.315 : 1.485 : : : 750 : 1.460 : 1.691 : 2.198

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_HC_BES_F_2001_2017.xlsx


Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά κατηγορία προσωπικού (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο 3.445 : 3.653 : 3.154 : : : : : 5.730 : 7.595 : 12.386 : 11.379
Ερευνητές 1.105 : 1.176 : 1.190 : : : : : 2.931 : 4.273 : 6.772 : 6.657
Τεχνικό προσωπικό 915 : 839 : 790 : : : : : 1.327 : : : : : :
Λοιπό προσωπικό 1.425 : 1.638 : 1.174 : : : : : 1.472 : 3.322 : 5.614 : 4.722

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_HC_GOV_F_2001_2017.xlsx


Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά κατηγορία προσωπικού (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο 14.900 : 15.185 : 17.747 : : : : : 20.687 : 26.717 : 25.118 : 20.999
Ερευνητές 7.236 : 7.567 : 9.106 : : : : : 11.679 : 15.076 : 14.135 : 11.799
Τεχνικό προσωπικό 3.955 : 3.845 : 4.629 : : : : : 4.306 : : : : : :
Λοιπό προσωπικό 3.709 : 3.773 : 4.012 : : : : : 4.702 : 11.641 : 10.983 : 9.200

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_HC_HES_F_2001_2017.xlsx


Γυναίκες στο Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά κατηγορία προσωπικού (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο 99 : 120 : 112 : : : : : 323 : 446 : 449 : 500
Ερευνητές 45 : 74 : 71 : : : : : 194 : 223 : 209 : 256
Τεχνικό προσωπικό 7 : 1 : 2 : : : : : 18 : : : : : :
Λοιπό προσωπικό 47 : 45 : 39 : : : : : 111 : 223 : 240 : 244

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_HC_PNP_F_2001_2017.xlsx