Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και περιφέρεια, σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 27.02.2018)

Ερευνητές στο σύνολο της χώρας ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
ΕΛΛΑΔΑ 14.371 : 15.631 : 19.593 19.907 21.014 : : : 24.674 24.800 29.228 29.694 34.708 29.403
Αν.Μακεδ., Θράκη : : 489 : 601 : : : : : 945 : 1.338 : 1.126 :
Κεντρική Μακεδονία : : 2.669 : 3.456 : : : : : 4.560 : 5.189 : 5.958 :
Δυτική Μακεδονία : : 106 : 98 : : : : : 261 : 308 : 418 :
Ήπειρος : : 455 : 656 : : : : : 900 : 856 : 1.286 :
Θεσσαλία : : 604 : 515 : : : : : 1.070 : 1.356 : 1.467 :
Ιόνια Νησιά : : 73 : 99 : : : : : 70 : 224 : 719 :
Δυτική Ελλάδα : : 1.219 : 1.223 : : : : : 1.747 : 1.735 : 2.021 :
Στερεά Ελλάδα : : 104 : 233 : : : : : 331 : 508 : 510 :
Πελοπόννησος : : 66 : 312 : : : : : 411 : 542 : 820 :
Αττική : : 8.184 : 11.034 : : : : : 11.176 : 13.631 : 17.031 :
Βόρειο Αιγαίο : : 173 : 195 : : : : : 410 : 500 : 567 :
Νότιο Αιγαίο : : 98 : 98 : : : : : 305 : 323 : 289 :
Κρήτη : : 971 : 1.072 : : : : : 2.489 : 2.718 : 2.498 :

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RSH_REGION_FTE_TOTAL_2001_2017.xlsx


 

Ερευνητές στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
ΕΛΛΑΔΑ 3.797 4.017 4.295 : 6.033 5.397 6.286 : : : 4.021 4.351 4.197 4.938 5.035 5.608
Αν.Μακεδ., Θράκη : : 95 : 57 : 22 : : : 63 : 50 : 82 :
Κεντρική Μακεδονία : : 503 : 1.193 : 772 : : : 794 : 425 : 529 :
Δυτική Μακεδονία : : 4 : 1 : : : : : 24 : 38 : 44 :
Ήπειρος : : 4 : 11 : 12 : : : 20 : 9 : 13 :
Θεσσαλία : : 31 : 32 : 18 : : : 16 : 44 : 50 :
Ιόνια Νησιά : : 0 : 1 : 1 : : : 1 : 1 : 20 :
Δυτική Ελλάδα : : 78 : 350 : 227 : : : 212 : 265 : 226 :
Στερεά Ελλάδα : : 91 : 189 : 86 : : : 218 : 209 : 185 :
Πελοπόννησος : : 41 : 4 : 7 : : : 79 : 42 : 35 :
Αττική : : 2.973 : 3.887 : 4.988 : : : 2.535 : 3.033 : 3.721 :
Βόρειο Αιγαίο : : : : 3 : : : : : 1 : 2 : 15 :
Νότιο Αιγαίο : : 20 : 5 : : : : : 16 : 4 : 4 :
Κρήτη : : 34 : 70 : 151 : : : 42 : 75 : 110 :

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RSH_REGION_FTE_BES_2001_2017.xlsx


 

Ερευνητές στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
ΕΛΛΑΔΑ 1.980 : 2.136 : 2.076 2.259 2.201 : : : 4.370 4.510 5.778 5.610 7.256 6.263
Αν.Μακεδ., Θράκη 53 : 31 : 30 : : : : : 40 : 85 : 78 :
Κεντρική Μακεδονία 138 : 179 : 165 : : : : : 427 : 616 : 947 :
Δυτική Μακεδονία 11 : 14 : 10 : : : : : 120 : 47 : 95 :
Ήπειρος 15 : 16 : 7 : : : : : 104 : 77 : 114 :
Θεσσαλία 23 : 18 : 16 : : : : : 167 : 189 : 257 :
Ιόνια Νησιά 1 : 2 : 2 : : : : : 29 : 28 : 109 :
Δυτική Ελλάδα 172 : 167 : 162 : : : : : 226 : 288 : 264 :
Στερεά Ελλάδα 55 : 13 : 9 : : : : : 54 : 85 : 142 :
Πελοπόννησος 17 : 13 : 11 : : : : : 143 : 152 : 324 :
Αττική 1.233 : 1.399 : 1.377 : : : : : 2.328 : 3.237 : 3.873 :
Βόρειο Αιγαίο 3 : 4 : 3 : : : : : 35 : 39 : 153 :
Νότιο Αιγαίο 6 : 5 : 6 : : : : : 106 : 109 : 105 :
Κρήτη 252 : 275 : 279 : : : : : 592 : 827 : 794 :

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RSH_REGION_FTE_GOV_2001_2017.xlsx


 

Ερευνητές στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
ΕΛΛΑΔΑ 8.544 : 9.072 : 11.356 12.110 12.382 : : : 16.068 15.723 18.957 18.851 22.149 17.241
Αν.Μακεδ., Θράκη 347 : 363 : 513 : : : : : 842 : 1.201 : 963 :
Κεντρική Μακεδονία 2.181 : 1.972 : 2.511 : : : : : 3.305 : 4.093 : 4.420 :
Δυτική Μακεδονία 8 : 88 : 81 : : : : : 111 : 219 : 276 :
Ήπειρος 594 : 434 : 645 : : : : : 775 : 768 : 1.157 :
Θεσσαλία 295 : 555 : 467 : : : : : 886 : 1.122 : 1.159 :
Ιόνια Νησιά 58 : 71 : 96 : : : : : 40 : 194 : 589 :
Δυτική Ελλάδα 1.200 : 974 : 856 : : : : : 1.309 : 1.181 : 1.530 :
Στερεά Ελλάδα 4 : 1 : 25 : : : : : 57 : 211 : 180 :
Πελοπόννησος 0 : 10 : 298 : : : : : 186 : 345 : 458 :
Αττική 3.315 : 3.700 : 4.871 : : : : : 6.151 : 7.156 : 9.259 :
Βόρειο Αιγαίο 90 : 169 : 191 : : : : : 373 : 458 : 398 :
Νότιο Αιγαίο 37 : 73 : 91 : : : : : 177 : 203 : 174 :
Κρήτη 414 : 663 : 708 : : : : : 1.855 : 1.805 : 1.585 :

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector
 

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RSH_REGION_FTE_HES_2001_2017.xlsx


 

Ερευνητές στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
ΕΛΛΑΔΑ 50 : 129 : 128 141 145 : : : 216 216 296 294 269 291
Αν.Μακεδ., Θράκη : : : : : : : : : : 0 : 2 : 2 :
Κεντρική Μακεδονία 22 : 15 : 15 : : : : : 34 : 55 : 61 :
Δυτική Μακεδονία : : : : : : : : : : 5 : 5 : 3 :
Ήπειρος : : : : : : : : : : 2 : 2 : 2 :
Θεσσαλία : : : : : : : : : : 1 : 1 : 1 :
Ιόνια Νησιά : : : : : : : : : : 0 : 0 : 0 :
Δυτική Ελλάδα : : : : : : : : : : 0 : 1 : 0 :
Στερεά Ελλάδα : : : : : : : : : : 2 : 3 : 3 :
Πελοπόννησος 3 : 2 : 1 : : : : : 2 : 3 : 3 :
Αττική 25 : 112 : 112 : : : : : 163 : 206 : 178 :
Βόρειο Αιγαίο : : : : : : : : : : 1 : 1 : 1 :
Νότιο Αιγαίο : : : : : : : : : : 6 : 8 : 6 :
Κρήτη : : : : : : : : : : 0 : 10 : 10 :

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RSH_REGION_FTE_PNP_2001_2017.xlsx