Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και περιφέρεια, σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 27.02.2018)

Ερευνητές στο σύνολο της χώρας ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)
Ερευνητές στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)
Ερευνητές στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)
Ερευνητές στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)
Ερευνητές στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά περιφέρεια (ΙΠΑ)