Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και περιφέρεια, μετρημένο σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 11.10.2017)

Ερευνητές στο σύνολο της χώρας ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων)
Ερευνητές στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων)
Ερευνητές στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων)
Ερευνητές στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων)
Ερευνητές στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων)