Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και περιφέρεια, μετρημένο σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 11.10.2017)

Ερευνητές στο σύνολο της χώρας ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013 2014 2015
ΕΛΛΑΔΑ 26.340 : 28.058 : 33.396 : : : : : 45.239 : 53.744 : 60.736
Αν.Μακεδ., Θράκη : : 1.040 : 1.316 : : : : : 2.180 : 2.606 : 2.070
Κεντρική Μακεδονία : : 5.154 : 6.577 : : : : : 8.553 : 9.638 : 10.699
Δυτική Μακεδονία : : 240 : 220 : : : : : 640 : 614 : 701
Θεσσαλία : : 1.297 : 1.121 : : : : : 2.392 : 2.477 : 2.289
Ήπειρος : : 1.038 : 1.491 : : : : : 2.328 : 2.193 : 2.473
Ιόνια Νησιά : : 167 : 217 : : : : : 200 : 655 : 909
Δυτική Ελλάδα : : 2.145 : 2.041 : : : : : 3.290 : 4.327 : 4.410
Στερεά Ελλάδα : : 176 : 362 : : : : : 519 : 1.006 : 820
Πελοπόννησος : : 1.673 : 688 : : : : : 785 : 968 : 1.371
Αττική : : 13.696 : 16.506 : : : : : 18.664 : 22.965 : 29.384
Βόρειο Αιγαίο : : 428 : 465 : : : : : 924 : 1.121 : 1.067
Νότιο Αιγαίο : : 258 : 291 : : : : : 596 : 734 : 562
Κρήτη : : 2.110 : 2.101 : : : : : 4.168 : 4.440 : 3.981

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RSH_REGION_HC_TOTAL_2001_2017.xlsx


 

Ερευνητές στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013 2014 2015
ΕΛΛΑΔΑ 4.375 4473 4.385 : 6.357 : 6885 : : : 5.858 : 6.004 : 7.107
Αν.Μακεδ., Θράκη : : 115 : 67 : 22 : : : 128 : 96 : 162
Κεντρική Μακεδονία : : 503 : 866 : 772 : : : 1.077 : 582 : 778
Δυτική Μακεδονία : : 6 : 10 : : : : : 37 : 46 : 60
Θεσσαλία : : 41 : 53 : 24 : : : 32 : 71 : 26
Ήπειρος : : 5 : 9 : 16 : : : 46 : 18 : 117
Ιόνια Νησιά : : 0 : 3 : 1 : : : 1 : 1 : 39
Δυτική Ελλάδα : : 94 : 272 : 227 : : : 293 : 320 : 315
Στερεά Ελλάδα : : 97 : 122 : 118 : : : 294 : 298 : 256
Πελοπόννησος : : 51 : 3 : 8 : : : 114 : 59 : 66
Αττική : : 3.272 : 4.466 : 5487 : : : 3.765 : 4.387 : 5.115
Βόρειο Αιγαίο : : : : 7 : : : : : 2 : 3 : 20
Νότιο Αιγαίο : : 25 : 29 : : : : : 22 : 12 : 14
Κρήτη : : 34 : 92 : 208 : : : 47 : 111 : 139

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RSH_REGION_HC_BES_2001_2017.xlsx


 

Ερευνητές στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013 2014 2015
ΕΛΛΑΔΑ 2.868 : 3.027 : 2.916 : : : : : 6.094 : 8.567 : 15.758
Αν.Μακεδ., Θράκη 133 : 72 : 68 : : : : : 58 : 126 : 142
Κεντρική Μακεδονία 249 : 308 : 255 : : : : : 657 : 1.131 : 2.522
Δυτική Μακεδονία 39 : 36 : 21 : : : : : 180 : 76 : 168
Θεσσαλία 64 : 57 : 48 : : : : : 324 : 370 : 168
Ήπειρος 36 : 37 : 17 : : : : : 141 : 116 : 461
Ιόνια Νησιά 13 : 21 : 18 : : : : : 48 : 47 : 224
Δυτική Ελλάδα 246 : 256 : 197 : : : : : 240 : 434 : 557
Στερεά Ελλάδα 116 : 67 : 53 : : : : : 74 : 149 : 223
Πελοπόννησος 103 : 94 : 83 : : : : : 218 : 251 : 606
Αττική 1.489 : 1.663 : 1.740 : : : : : 3.202 : 4.579 : 9.076
Βόρειο Αιγαίο 39 : 36 : 36 : : : : : 57 : 65 : 275
Νότιο Αιγαίο 40 : 65 : 64 : : : : : 160 : 180 : 174
Κρήτη 301 : 315 : 317 : : : : : 735 : 1.043 : 1.162

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RSH_REGION_HC_GOV_2001_2017.xlsx


 

Ερευνητές στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013 2014 2015
ΕΛΛΑΔΑ 18.998 : 20.507 : 23.984 : : : : : 32.842 : 38.724   37.463
Αν.Μακεδ., Θράκη 819 : 853 : 1.170 : : : : : 1.994 : 2.379   1.761
Κεντρική Μακεδονία 4.926 : 4.328 : 5.488 : : : : : 6.770 : 7.844   7.313
Δυτική Μακεδονία 21 : 198 : 192 : : : : : 409 : 487   470
Θεσσαλία 638 : 1.199 : 1.016 : : : : : 2.035 : 2.035   2.091
Ήπειρος 1.402 : 996 : 1.470 : : : : : 2.140 : 2.055   1.894
Ιόνια Νησιά 119 : 146 : 196 : : : : : 151 : 607   646
Δυτική Ελλάδα 2.016 : 1.795 : 1.604 : : : : : 2.757 : 3.572   3.538
Στερεά Ελλάδα 7 : 12 : 75 : : : : : 146 : 555   337
Πελοπόννησος 0 : 20 : 598 : : : : : 451 : 655   696
Αττική 7.716 : 8.639 : 9.891 : : : : : 11.334 : 13.692   14.927
Βόρειο Αιγαίο 207 : 392 : 424 : : : : : 862 : 1.052   771
Νότιο Αιγαίο 86 : 168 : 202 : : : : : 407 : 530   364
Κρήτη 1.041 : 1.761 : 1.658 : : : : : 3.386 : 3.261   2.655

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector
(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RSH_REGION_HC_HES_2001_2017.xlsx


 

Ερευνητές στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013 2014 2015
ΕΛΛΑΔΑ 99 : 139 : 139 : : : : : 445 : 449 : 408
Αν.Μακεδ., Θράκη : : : : : : : : : : 0 : 5 : 5
Κεντρική Μακεδονία 44 : 15 : 15 : : : : : 49 : 81 : 86
Δυτική Μακεδονία : : : : : : : : : : 14 : 5 : 3
Θεσσαλία : : : : : : : : : : 1 : 1 : 4
Ήπειρος : : : : : : : : : : 1 : 4 : 1
Ιόνια Νησιά : : : : : : : : : : 0 : 0 : 0
Δυτική Ελλάδα : : : : : : : : : : 0 : 1 : 0
Στερεά Ελλάδα : : : : : : : : : : 5 : 4 : 4
Πελοπόννησος 5 : 2 : 1 : : : : : 2 : 3 : 3
Αττική 50 : 122 : 123 : : : : : 363 : 307 : 266
Βόρειο Αιγαίο : : : : : : : : : : 3 : 1 : 1
Νότιο Αιγαίο : : : : : : : : : : 7 : 12 : 10
Κρήτη : : : : : : : : : : 0 : 25 : 25

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RSH_REGION_HC_PNP_2001_2017.xlsx