Χρονολογική σειρά του Προσωπικού Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και περιφέρεια, μετρημένο σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 06.10.2017)

Προσωπικό Ε&Α στο σύνολο της χώρας ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013 2015 2016 2017
ΕΛΛΑΔΑ 55.626 : 56.708 : 61.454 : : : : : 70.229 : 82.684 96.018 : 94.560
Αν.Μακεδ., Θράκη : : 1.959 : 2.403 : : : : : 3.534   4.130 3.628 : 3.189
Κεντρική Μακεδονία : : 9.722 : 12.079 : : : : : 11.952   13.771 14.915 : 14.257
Δυτική Μακεδονία : : 470 : 389 : : : : : 1.535   952 1.390 : 1.105
Θεσσαλία : : 2.518 : 1.876 : : : : : 5.499   3.487 3.506 : 3.137
Ήπειρος : : 1.898 : 2.766 : : : : : 3.130   4.359 3.714 : 4.467
Ιόνια Νησιά : : 316 : 382 : : : : : 559   871 1.189 : 1.079
Δυτική Ελλάδα : : 4.065 : 3.476 : : : : : 3.980   5.780 7.013 : 6.604
Στερεά Ελλάδα : : 588 : 824 : : : : : 1.096   1.557 1.657 : 1.504
Πελοπόννησος : : 625 : 1.357 : : : : : 1.538   1.679 2.296 : 1.552
Αττική : : 28.943 : 30.256 : : : : : 28.413   36.307 47.427 : 48.465
Βόρειο Αιγαίο : : 787 : 798 : : : : : 1.661   1.564 1.523 : 1.430
Νότιο Αιγαίο : : 668 : 644 : : : : : 1.152   1.224 967 : 983
Κρήτη : : 4.231 : 4.204 : : : : : 6.180   7.003 6.793 : 6.788

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_REGION_HC_TOTAL_2001_2017.xlsx


 

Προσωπικό Ε&Α στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013 2015 2016 2017
ΕΛΛΑΔΑ 13.099 13.218 12.259 : 12.896 : 12.419 : : : 9.984 : 10.428 11.833 : 22.318
Αν.Μακεδ., Θράκη : : 361 : 175 : 59 : : : 355 : 270 285 : 476
Κεντρική Μακεδονία : : 1.350 : 2.502 : 1.369 : : : 1.667 : 983 1.235 : 2.898
Δυτική Μακεδονία : : 14 : 29 : : : : : 95 : 67 80 : 99
Θεσσαλία : : 134 : 88 : 31 : : : 85 : 96 88 : 419
Ήπειρος : : 25 : 30 : 37 : : : 110 : 155 163 : 899
Ιόνια Νησιά : : 1 : 5 : 2 : : : 21 : 7 49 : 70
Δυτική Ελλάδα : : 231 : 500 : 490 : : : 346 : 403 477 : 898
Στερεά Ελλάδα : : 291 : 303 : 463 : : : 514 : 474 514 : 824
Πελοπόννησος : : 142 : 3 : 13 : : : 219 : 111 87 : 307
Αττική : : 9.626 : 9.076 : 9.560 : : : 6.326 : 7.662 8.531 : 14.740
Βόρειο Αιγαίο : : : : 9 : : : : : 9 : 8 32 : 37
Νότιο Αιγαίο : : 82 : 52 : : : : : 44 : 19 23 : 47
Κρήτη : : 84 : 245 : 396 : : : 193 : 173 269 : 604

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_REGION_HC_BES_2001_2017.xlsx


 

Προσωπικό Ε&Α στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013 2015 2016 2017
ΕΛΛΑΔΑ 8.819 : 9.148 : 7.861 : : : : : 13.260 : 16.863 27.936 : 26.124
Αν.Μακεδ., Θράκη 601 : 277 : 193 : : : : : 135 : 383 349 : 298
Κεντρική Μακεδονία 961 : 1.174 : 842 : : : : : 1.985 : 2.383 4.146 : 3.934
Δυτική Μακεδονία 144 : 118 : 70 : : : : : 601 : 276 656 : 352
Θεσσαλία 277 : 282 : 182 : : : : : 549   533 324 : 302
Ήπειρος 148 : 127 : 55 : : : : : 352   746 774 : 480
Ιόνια Νησιά 69 : 98 : 79 : : : : : 162   163 383 : 146
Δυτική Ελλάδα 435 : 457 : 374 : : : : : 334   929 1.649 : 1.043
Στερεά Ελλάδα 365 : 273 : 211 : : : : : 322   315 547 : 214
Πελοπόννησος 463 : 436 : 372 : : : : : 703   707 1.265 : 591
Αττική 4.114 : 4.497 : 4.073 : : : : : 6.004   7.683 14.525 : 15.610
Βόρειο Αιγαίο 197 : 166 : 172 : : : : : 131   167 485 : 365
Νότιο Αιγαίο 168 : 321 : 287 : : : : : 406   407 382 : 309
Κρήτη 877 : 922 : 951 : : : : : 1.576   2.171 2.451 : 2.480

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_REGION_HC_GOV_2001_2017.xlsx


 

Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013 2015 2016 2017
ΕΛΛΑΔΑ 33.507 : 35.088 : 40.486 : : : : : 46.348 : 54.602 55.467 : 45.206
Αν.Μακεδ., Θράκη 1.487 : 1.321 : 2.025 : : : : : 3.044 : 3.470 2.987 : 2.409
Κεντρική Μακεδονία 8.781 : 7.172 : 9.193 : : : : : 8.235 : 10.286 9.414 : 7.376
Δυτική Μακεδονία 34 : 338 : 295 : : : : : 823 : 599 648 : 642
Θεσσαλία 1.054 : 2.102 : 1.601 : : : : : 4.864 : 2.856 3.077 : 2.404
Ήπειρος 2.787 : 1.746 : 2.697 : : : : : 2.665 : 3.441 2.776 : 3.085
Ιόνια Νησιά 187 : 217 : 298 : : : : : 376 : 701 757 : 862
Δυτική Ελλάδα 3.777 : 3.377 : 2.636 : : : : : 3.300 : 4.446 4.886 : 4.663
Στερεά Ελλάδα 15 : 24 : 163 : : : : : 252 : 762 590 : 460
Πελοπόννησος 0 : 36 : 969 : : : : : 614 : 856 939 : 642
Αττική 13.117 : 14.644 : 16.777 : : : : : 15.555 : 20.487 23.899 : 17.545
Βόρειο Αιγαίο 349 : 621 : 619 : : : : : 1.517 : 1.386 1.003 : 1.023
Νότιο Αιγαίο 146 : 265 : 313 : : : : : 693 : 784 550 : 605
Κρήτη 1.773 : 3.225 : 2.900 : : : : : 4.410 : 4.528 3.941   3.490

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector
 

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_REGION_HC_HES_2001_2017.xlsx


 

Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά περιφέρεια (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013 2015 2016 2017
ΕΛΛΑΔΑ 201 : 213 : 211 : : : : : 637 : 791 782 : 912
Αν.Μακεδ., Θράκη : : : : : : : : : : 0 : 7 7 : 6
Κεντρική Μακεδονία 89 : 26 : 26 : : : : : 65 : 119 120 : 49
Δυτική Μακεδονία : : : : : : : : : : 16 : 10 6 : 12
Θεσσαλία : : : : : : : : : : 1 : 2 17 : 12
Ήπειρος : : : : : : : : : : 3 : 17 1 : 3
Ιόνια Νησιά : : : : : : : : : : 0 : 0 0 : 1
Δυτική Ελλάδα : : : : : : : : : : 0 : 2 1 : 0
Στερεά Ελλάδα : : : : : : : : : : 8 : 6 6 : 6
Πελοπόννησος 11 : 11 : 10 : : : : : 2 : 5 5 : 12
Αττική 101 : 176 : 175 : : : : : 528 : 475 472 : 570
Βόρειο Αιγαίο : : : : : : : : : : 4 : 3 3 : 5
Νότιο Αιγαίο : : : : : : : : : : 9 : 14 12 : 22
Κρήτη : : : : : : : : : : 1 : 131 132 : 214

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_REGION_HC_PNP_2001_2017.xlsx