Χρονολογικές σειρές του Προσωπικού Ε&Α και των Ερευνητών στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης στην Ελλάδα από το έτος 2011 και μετά, εκφρασμένες σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ).

Οι δείκτες υποβάλλονται σε υποχρεωτική βάση ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Προαιρετική είναι η υποβολή για τις τάξεις μεγέθους 0 και ενός έως εννέα εργαζομένων.

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 09.07.2015)

Προσωπικό Ε&Α ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης (BES) (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 (1) 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013 2014 2015
Σύνολο 11.171 11.607 11.608 : 11.665 11.402 11.562 : : : 6.324 6.532 6.832 7.750 8.131
0 εργαζόμενοι : : 0 : : : : : : : 32 : 61 :  
1-9 εργαζόμενοι : : 599 : 847 : 999 : : : 871 : 653 : 750
10-49 εργαζόμενοι : : 3.702 : 4.400 : 3.855 : : : 1.463 : 1.222 : 1.050
50-249 εργαζόμενοι : : 2.546 : 4.002 : 2.572 : : : 1.622 : 1.977 : 1.888
250-499 εργαζόμενοι : : 1.257 : 577 : 2.015 : : : 982 : 610 : 656
Άνω των 500 εργαζομένων : : 3.503 : 2.194 : 2.121 : : : 1.353 : 2.309 : 3.787

(1) Εκτιμήσεις, (2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RD_PERS_FTE_SIZE_BES_2001_2017.xlsx


 

Ερευνητές ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης (BES) (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 (1) 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013 2014 2015
Σύνολο 3.797 4.017 4.295 : 6.033 5.397 6.286 : : : 4.021 4.351 4.197 4.938 5.035
0 εργαζόμενοι : : 0 : : : : : : : 31 : 53 :  
1-9 εργαζόμενοι : : 186 : 572 : 717 : : : 640 : 459 : 555
10-49 εργαζόμενοι : : 1.579 : 2.473 : 2.407 : : : 931 : 802 : 720
50-249 εργαζόμενοι : : 1.949 : 1.356 : 1.457 : : : 1.032 : 1.476 : 1.121
250-499 εργαζόμενοι : : 220 : 304 : 615 : : : 683 : 392 : 398
Άνω των 500 εργαζομένων : : 361 : 1.096 : 1.090 : : : 705 : 1.016 : 2.240

(1) Εκτιμήσεις, (2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)

Αρχείο: 

RSH_FTE_SIZE_BES_2001_2017.xlsx