Χρονολογικές σειρές του Προσωπικού Ε&Α και των Ερευνητών στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης στην Ελλάδα από το έτος 2011 και μετά, εκφρασμένες σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ).

Οι δείκτες υποβάλλονται σε υποχρεωτική βάση ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Προαιρετική είναι η υποβολή για τις τάξεις μεγέθους 0 και ενός έως εννέα εργαζομένων.

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 09.07.2015)

Προσωπικό Ε&Α ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης (BES) (ΙΠΑ)
Ερευνητές ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης (BES) (ΙΠΑ)