Χρονολογική σειρά των Ερευνητών στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα από το έτος 2011 και μετά, με βάσει την κωδικοποίηση οικονομικής δραστηριότητας NACE Rev.2. Η αναθεωρημένη αυτή κωδικοποίηση υιοθετήθηκε το 2008 και για το λόγο αυτό δεν παρουσιάζονται στοιχεία πριν το 2011, εφόσον τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα στον τομέα των επιχειρήσεων ήταν του 2007. Ο δείκτης είναι εκφρασμένος σε Αριθμό ατόμων και σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ).

Ο δείκτης υποβάλλεται σε υποχρεωτική βάση ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 19.10.2017)

Ερευνητές ανά οικονομική δραστηριότητα επιχείρησης (BES) (αρ. ατόμων)
  2011 (2) 2012 2013 2014 2015
Σύνολο χώρας 5.858 : 6.004 : 7.107
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (01-03) 16 : 19 : 78
Ορυχεία και Λατομεία (05-09) 13 : 29 : 38
Μεταποίηση (10-33) 2.418 : 1.970 : 1.671
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών (10-11) 220 : 307 : 224
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (20) 246 : 199 : 225
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (21) 434 : 316 : 308
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (22) 44 : 40 : 46
Παραγωγή βασικών μετάλλων (24) 36 : 36 : 33
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (25-30) 978 : 918 : 629
Άλλες δραστηριότητες μεταποίησης (12,13-19, 23, 31-33) 460 : 154 : 206
Παροχή ηλεκτρονικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (35-39) 92 : 164 : 184
Κατασκευές (41-43) 17 : 37 : 67
Υπηρεσίες (45-82) 3.229 : 3.710 : 4.910
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (45-47) 282 : 1.014 : 1.531
Μεταφορά και αποθήκευση (49-53) 24 : 43 : 49
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (55-56) :c : 3 : c
Ενημέρωση και επικοινωνία (58-63) 1.146 : 1.302 : 1.700
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (64-66) 267 : 273 : 388
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (69-75) 1.492 : 1.064 : 1.239
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (77-82) :c : 11 : c
Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα - Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, Εκπαίδευση (84-85) 28 : 28 : c
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (86-88) 25 : 40 : 60
Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (90-93), Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (94-99) 20 : 7 : 1

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series), (:c) προστατευμένη τιμή λόγω εμπιστευτικότητας

Αρχείο: 

RSH_HC_NACE_BES_2001_2017.xlsx


 

Ερευνητές ανά οικονομική δραστηριότητα επιχείρησης (BES) (ΙΠΑ)
  2011 (2) 2012 2013 2014 2015
Σύνολο χώρας 4.021 : 4.197 : 5.035
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (01-03) 7 : 13 : 31
Ορυχεία και Λατομεία (05-09) 5 : 10 : 13
Μεταποίηση (10-33) 1.808 : 1.367 : 1.300
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών (10-11) 150 : 172 : 139
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (20) 153 : 146 : 159
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (21) 416 : 307 : 297
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (22) 18 : 16 : 14
Παραγωγή βασικών μετάλλων (24) 29 : 30 : 33
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (25-30) 623 : 591 : 512
Άλλες δραστηριότητες μεταποίησης (12,13-19, 23, 31-33) 419 : 104 : 146
Παροχή ηλεκτρονικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (35-39) 55 : 62 : 79
Κατασκευές (41-43) 9 : 24 : 18
Υπηρεσίες (45-82) 2.097 : 2.666 : 3.517
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (45-47) 166 : 858 : 1.349
Μεταφορά και αποθήκευση (49-53) 11 : 18 : 27
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (55-56) :c : 2 : c
Ενημέρωση και επικοινωνία (58-63) 832 : 856 : 987
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (64-66) 138 : 194 : 333
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (69-75) 932 : 735 : 818
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (77-82) :c : 4 : c
Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα - Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, Εκπαίδευση (84-85) 21 : 23 : c
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (86-88) 13 : 27 : 47
Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (90-93), Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (94-99) 7 : 5 : 0

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series), (:c) προστατευμένη τιμή λόγω εμπιστευτικότητας

Αρχείο: 

RSH_FTE_NACE_BES_2001_2017.xlsx