Χρονολογική σειρά Προσωπικού Ε&Α στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα από το έτος 2011 και μετά, με βάσει την κωδικοποίηση οικονομικής δραστηριότητας NACE Rev.2. Η αναθεωρημένη αυτή κωδικοποίηση υιοθετήθηκε το 2008 και για το λόγο αυτό δεν παρουσιάζονται στοιχεία πριν το 2011, εφόσον τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα στον τομέα των επιχειρήσεων ήταν του 2007. Ο δείκτης είναι εκφρασμένος σε Αριθμό ατόμων και σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ).

Ο δείκτης υποβάλλεται σε υποχρεωτική βάση ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 18.10.2017)

Προσωπικό Ε&Α ανά οικονομική δραστηριότητα επιχείρησης (BES) (αρ. ατόμων)
  2011 (b) 2012 2013 2014 2015
Σύνολο χώρας 9.984 : 10.428 : 11.833
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (01-03) 82 : 55 : 136
Ορυχεία και Λατομεία (05-09) 28 : 51 : 50
Μεταποίηση (10-33) 4.030 : 3.012 : 2.682
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών (10-11) 331 : 477 : 338
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (20) 456 : 333 : 404
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (21) 590 : 444 : 569
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (22) 97 : 86 : 56
Παραγωγή βασικών μετάλλων (24) 55 : 68 : 33
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (25-30) 1.635 : 1.263 : 924
Άλλες δραστηριότητες μεταποίησης (12,13-19, 23, 31-33) 866 : 341 : 358
Παροχή ηλεκτρονικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (35-39) 180 : 249 : 278
Κατασκευές (41-43) 20 : 57 : 102
Υπηρεσίες (45-82) 5.522 : 6.894 : 8.395
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (45-47) 548 : 1.386 : 2.103
Μεταφορά και αποθήκευση (49-53) 36 : 189 : 98
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (55-56) ( c ) : 20 : ( c )
Ενημέρωση και επικοινωνία (58-63) 1.897 : 2.307 : 2.666
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (64-66) 1.114 : 1.564 : 1.887
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (69-75) 1.904 : 1.411 : 1.630
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (77-82) ( c ) : 17 : ( c )
Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα - Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, Εκπαίδευση (84-85) 31 : 50 : ( c )
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (86-88) 30 : 50 : 83
Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (90-93), Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (94-99) 62 : 10 : 2

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (c) Προστατευμένη τιμή λόγω εμπιστευτικότητας (Confidential data)

Αρχείο: 

RD_PERS_HC_NACE_BES_2011_2017.xlsx


 

Προσωπικό Ε&Α ανά οικονομική δραστηριότητα επιχείρησης (BES) (ΙΠΑ)
  2011 (b) 2012 2013 2014 2015
Σύνολο χώρας 6.324 : 6.832 : 8.131
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (01-03) 50 : 36 : 47
Ορυχεία και Λατομεία (05-09) 7 : 28 : 25
Μεταποίηση (10-33) 2.861 : 2.009 : 2.020
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών (10-11) 183 : 265 : 199
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (20) 279 : 236 : 269
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (21) 563 : 424 : 552
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (22) 25 : 32 : 19
Παραγωγή βασικών μετάλλων (24) 46 : 59 : 33
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (25-30) 1.046 : 804 : 719
Άλλες δραστηριότητες μεταποίησης (12,13-19, 23, 31-33) 719 : 189 : 229
Παροχή ηλεκτρονικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (35-39) 99 : 93 : 128
Κατασκευές (41-43) 10 : 34 : 34
Υπηρεσίες (45-82) 3.247 : 4.557 : 5.781
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (45-47) 311 : 1.066 : 1.724
Μεταφορά και αποθήκευση (49-53) 14 : 68 : 53
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (55-56) ( c ) : 19 : ( c )
Ενημέρωση και επικοινωνία (58-63) 1.233 : 1.414 : 1.577
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (64-66) 492 : 1.036 : 1.373
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (69-75) 1.176 : 947 : 1.046
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (77-82) ( c ) : 7 : ( c )
Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα - Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, Εκπαίδευση (84-85) 24 : 37 : ( c )
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (86-88) 13 : 33 : 62
Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (90-93), Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (94-99) 13 : 6 : 0

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (c) Προστατευμένη τιμή λόγω εμπιστευτικότητας (Confidential data)

Αρχείο: 

RD_PERS_FTE_NACE_BES_2011_2017.xlsx