Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ηλικία, μετρημένοι σε αριθμό ατόμων, στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται προαιρετικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Για τα έτη πριν το 2012, η υποβολή του δείκτη ήταν προαιρετική μόνο για τους τομείς HES και GOV, ενώ για τους τομείς BES και PNP δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής του δείκτη.

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

Τελευταία ενημέρωση: 17.10.2017

Ερευνητές στο σύνολο της χώρας ανά ηλικία (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ερευνητές - Σύνολο 26.340 : 28.058 : 33.396 : : : : : 45.239 : 53.744 : 60.736 : 61.616
Έως 25 ετών : : : : : : : : : : : : 1.394 : 1.591 : 1.520
25-34 ετών : : : : : : : : : : : : 15.709 : 17.000 : 14.061
35-44 ετών : : : : : : : : : : : : 18.918 : 17.890 : 20.518
45-54 ετών : : : : : : : : : : : : 10.983 : 14.702 : 15.862
55-64 ετών : : : : : : : : : : : : 5.709 : 8.191 : 8.364
Άνω των 65 ετών : : : : : : : : : : : : 1.031 : 1.362 : 1.291

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RSH_AGE_HC_TOTAL_2001_2017.xlsx


 

Ερευνητές στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά ηλικία (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ερευνητές - Σύνολο 4.375 4.473 4.385 : 6.357 : 6.885 : : : 5.858 : 6.004 : 7.107 : 15.671
Έως 25 ετών : : : : : : : : : : 110 : 120 : 154 : 296
25-34 ετών : : : : : : : : : : 2.260 : 1.639 : 2.376 : 4.328
35-44 ετών : : : : : : : : : : 2.463 : 3.118 : 3.117 : 6.829
45-54 ετών : : : : : : : : : : 809 : 890 : 1.145 : 3.271
55-64 ετών : : : : : : : : : : 200 : 216 : 294 : 841
Άνω των 65 ετών : : : : : : : : : : 16 : 21 : 21 : 106

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RSH_AGE_HC_BES_2001_2017.xlsx


 

Ερευνητές στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά ηλικία (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ερευνητές - Σύνολο 2.868 : 3.027 : 2.916 : : : : : 6.094 : 8.567 : 15.758 : 15.987
Έως 25 ετών : : : : : : : : : : 356 : 269 : 638 : 762
25-34 ετών : : : : : : : : : : 1.469 : 2.031 : 3.486 : 2.938
35-44 ετών : : : : : : : : : : 1.818 : 2.900 : 5.189 : 5.261
45-54 ετών : : : : : : : : : : 1.633 : 2.345 : 4.664 : 5.031
55-64 ετών : : : : : : : : : : 755 : 925 : 1.629 : 1.848
Άνω των 65 ετών : : : : : : : : : : 63 : 97 : 152 : 147

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RSH_AGE_HC_GOV_2001_2017.xlsx


 

Ερευνητές στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά ηλικία (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ερευνητές - Σύνολο 18.998 : 20.507 : 23.984 : : : : : 32.842 : 38.724 : 37.463 : 29.445
Έως 25 ετών : : : : : : : : : : 749 : 981 : 780 : 439
25-34 ετών : : : : : : : : : : 10.840 : 11.923 : 11.066 : 6.701
35-44 ετών : : : : : : : : : : 9.909 : 12.709 : 9.394 : 8.227
45-54 ετών : : : : : : : : : : 7.140 : 7.669 : 8.802 : 7.421
55-64 ετών : : : : : : : : : : 3.406 : 4.538 : 6.236 : 5.629
Άνω των 65 ετών : : : : : : : : : : 798 : 904 : 1.185 : 1.028

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector
 

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series) 

Αρχείο: 

RSH_AGE_HC_HES_2001_2017.xlsx


 

Ερευνητές στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά ηλικία (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ερευνητές - Σύνολο 99 : 139 : 139 : : : : : 445 : 449 : 408 : 513
Έως 25 ετών : : : : : : : : : : : : 24 : 19 : 23
25-34 ετών : : : : : : : : : : : : 116 : 72 : 94
35-44 ετών : : : : : : : : : : : : 191 : 190 : 201
45-54 ετών : : : : : : : : : : : : 79 : 91 : 139
55-64 ετών : : : : : : : : : : : : 30 : 32 : 46
Άνω των 65 ετών : : : : : : : : : : : : 9 : 4 : 10

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RSH_AGE_HC_PNP_2001_2017.xlsx