Χρονολογική σειρά των Ερευνητών, εκφρασμένων σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης, ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται για τους τομείς GOV και HES προαιρετικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Το ίδιο ίσχυε και για τα έτη πριν το 2012 (Κανονισμός 753/2004).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

Τελευταία ενημέρωση: 27.02.2018

Ερευνητές στο συνολο της χώρας ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Σύνολο χώρας : : : : : : : : : : : : : : : : 35.000
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 5.308
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : : : : : : : 12.517
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : : : : : : : 6.005
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 1.518
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 4.733
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 4.919

e: Εκτιμήσεις (Estimations), b: Διακοπή χρονοσειράς (Βreak in series)

Αρχείο: 

RSH_FOS_FTE_TOTAL_2017.xlsx


 

Ερευνητές στον τομέα των επιχειρήσεων (BES) ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Σύνολο χώρας : : : : : : : : : : : : : : : : 9.660
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 1.085
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : : : : : : : 7.087
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : : : : : : : 748
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 363
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 320
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 56

e: Εκτιμήσεις (Estimations), b: Διακοπή χρονοσειράς (Βreak in series), p: Προκαταρκτικά Στοιχεία (Provisional data)

Αρχείο: 

RSH_FOS_FTE_BES_2017.xlsx


 

Ερευνητές στο Κρατικό τομέα (GOV) ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Σύνολο χώρας 1980 : 2136 : 2076 2259 2201 : : : 4.370 4510 5.778 5844 7.256 6263
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 1.063 : 1.311 : 1.333 :
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : 944 : 1.061 : 1.109 :
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : 718 : 1.038 : 1.907 :
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 190 : 225 : 310 :
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 199 : 266 : 272 :
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : 1.256 : 1.877 : 2.324 :

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RSH_FOS_FTE_GOV_2001_2017.xlsx


 

Ερευνητές στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Σύνολο χώρας 8.544 : 9.072 : 11.356 12.110 12.382 : : : 16.068 15.723 18.957 18801 22.149 17241
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 2.621 : 2.945 : 3.420 :
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : 4.765 : 5.535 : 6.011 :
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : 3.909 : 2.555 : 2.840 :
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 728 : 857 : 1.184 :
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 2.251 : 4.204 : 4.964 :
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : 1.794 : 2.861 : 3.729 :

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector
 

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RSH_FOS_FTE_HES_2001_2017.xlsx


 

Ερευνητές στον τομέα Ιδιωτικών μη-Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 (1) 2005 2006 (1) 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013
Σύνολο χώρας 50 : 129 : 128 141 145 : : : 216 216 296
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 30 : 61
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : 50 : 44
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : 28 : 61
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 3 : 1
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 80 : 82
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : 25 : 48

(1) Εκτιμήσεις, (2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RSH_FOS_FTE_PNP_2001_2017.xlsx