Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται σε υποχρεωτική βάση για τους τομείς GOV και HES ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Για τα έτη πριν το 2012, ο Κανονισμός 753/2004 προέβλεπε την υποβολή του δείκτη για τους τομείς GOV και HES ανά τέσσερα χρόνια.

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

Τελευταία ενημέρωση: 18.10.2017

επιχειρήσεων (BES) ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Σύνολο χώρας : : : : : : : : : : : : : : : : 15.671
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 1.454
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : : : : : : : 11.412
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : : : : : : : 1.376
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 815
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 535
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 79

e: Εκτιμήσεις (Estimations), b: Διακοπή χρονοσειράς (Βreak in series)

Αρχείο: 

RSH_FOS_HC_BES_2017.xlsx


 

Ερευνητές στο Κρατικό τομέα (GOV) ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Σύνολο χώρας 2868 : 3027 : 2916 : : : : : 6.094 : 8.567 : 15.758 :
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 1.249 : 1.626 : 1.766 :
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : 1.170 : 1.533 : 1.727 :
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : 1.317 : 1.662 : 7.485 :
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 283 : 343 : 489 :
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 267 : 362 : 357 :
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : 1.808 : 3.041 : 3.934 :

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)

Αρχείο: 

RSH_FOS_HC_GOV_2001_2017.xlsx


 

Ερευνητές στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Σύνολο χώρας 18.998 : 20.507 : 23.984 : : : : : 32.842 : 38.724 : 37.463 :
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 5.123 : 6.367 : 5.749 :
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : 9.886 : 10.929 : 10.344 :
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : 7.535 : 5.271 : 5.031 :
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 1.923 : 1.715 : 2.094 :
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 4.818 : 8.267 : 8.430 :
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : 3.557 : 6.175 : 5.815 :

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector
 

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series)

Αρχείο: 

RSH_FOS_HC_HES_2001_2017.xlsx


 

Ερευνητές στον τομέα Ιδιωτικών μη-Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά επιστημονικό πεδίο (αρ. ατόμων)
  2001 2002 2003 2004 (1) 2005 2006 (1) 2007 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013
Σύνολο χώρας 99 : 139 : 139 : : : : : 445 : 449
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 71 : 109
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : 60 : 49
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : 127 : 115
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 2 : 1
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 153 : 109
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : 32 : 66

(1) Εκτιμήσεις, (2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RSH_FOS_HC_PNP_2001-2014.xlsx