Χρονολογική σειρά Προσωπικού Ε&Α ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται για τους τομείς GOV και HES προαιρετικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Το ίδιο ίσχυε και για τα έτη πριν το 2012 (Κανονισμός 753/2004).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

Τελευταία ενημέρωση: 27.02.2018

Προσωπικό Ε&Α στον τομέα των επιχειρήσεων (BES) ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Σύνολο χώρας : : : : : : : : : : : : : : : : 13.004
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 1.359
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : : : : : : : 9.684
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : : : : : : : 938
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 477
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 457
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 88

e: Εκτιμήσεις (Estimations), b: Διακοπή χρονοσειράς (Βreak in series), p: Προκαταρκτικά Στοιχεία (Provisional data)

Αρχείο: 

RD_PERS_FOS_FTE_BES_2017.xlsx


 

Προσωπικό Ε&Α στο Κρατικό τομέα (GOV) ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Σύνολο χώρας 4.715 : 5.101 : 4.345 4.578 4.584 : : : 9.620 9982 11.436 11.125 13.628 11.750
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 1.908 : 2.159 : 2.287 :
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : 1.936 : 1.544 : 1.753 :
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : 1.361 : 1.884 : 2.824 :
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 700 : 907 : 914 :
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 727 : 885 : 763 :
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : 2.987 : 4.056 : 5.087 :

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)  

Αρχείο: 

RD_PERS_FOS_FTE_GOV_2001_2017.xlsx


 

Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Σύνολο χώρας 14.241 : 14.947 : 17.401 18.952 19.172 : : : 20.640 20.508 23.390 23.924 27.383 20.404
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 3.128 : 3.451 : 4.129 :
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : 5.882 : 6.477 : 7.234 :
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : 5.271 : 3.716 : 4.320 :
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 901 : 1.024 : 1.355 :
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 2.915 : 4.983 : 6.141 :
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : 2.542 : 3.738 : 4.205 :

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector
 

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_PERS_FOS_FTE_HES_2001_2017.xlsx


 

Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Ιδιωτικών μη-Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά επιστημονικό πεδίο (ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 (1) 2005 2006 (1) 2007 (1) 2008 2009 2010 2011 (2) 2012 2013
Σύνολο χώρας 99 : 193 : 193 207 213 : : : 331 340 530
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 41 : 73
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : 79 : 68
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : 29 : 63
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 5 : 1
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 131 : 190
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : 46 : 134

(1) Εκτιμήσεις, (2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RD_PERS_FOS_FTE_PNP_2001_2014.xlsx