Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α και επίπεδο σπουδών, σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται προαιρετικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

To 'επίπεδο σπουδών' ταξινομείται σύμφωνα με τη Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED, International Standard Classification of Education) της UNESCO. Με την εφαρμογή του Κανονισμού 995/2012 για τα στοιχεία του 2012 και μετά, υιοθετήθηκε η αναθεωρημένη ISCED 2011 η οποία αντικατέστησε την ISCED 2007.

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

Τελευταία ενημέρωση: 27.02.2018

Ερευνητές στο σύνολο της χώρας ανά επίπεδο σπουδών (σε ΙΠΑ)
Ερευνητές στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά επίπεδο σπουδών (σε ΙΠΑ)
Ερευνητές στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά επίπεδο σπουδών (σε ΙΠΑ)
Ερευνητές στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά επίπεδο σπουδών (σε ΙΠΑ)
Ερευνητές στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά επίπεδο σπουδών (σε ΙΠΑ)