Χρονολογική σειρά των Ερευνητών ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α και επίπεδο σπουδών, σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται προαιρετικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

To 'επίπεδο σπουδών' ταξινομείται σύμφωνα με τη Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED, International Standard Classification of Education) της UNESCO. Με την εφαρμογή του Κανονισμού 995/2012 για τα στοιχεία του 2012 και μετά, υιοθετήθηκε η αναθεωρημένη ISCED 2011 η οποία αντικατέστησε την ISCED 2007.

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

Τελευταία ενημέρωση: 27.02.2018

Ερευνητές στο σύνολο της χώρας ανά επίπεδο σπουδών (σε ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Ερευνητές - Σύνολο 14.371 : 15.631 : 19.593 19.907 21.014 : : : 24.674 24.800 29.228 29.877 34.708 29.403
Διδακτορικό (ISCED 6 (2001 - 2011), ISCED 8 (2013)) : : : : : : : : : : 10.595 : 10.258 : 13.247 :
Μεταπτυχιακό ή Πτυχίο (ISCED 5Α, 5Β (2001-2011), ISCED 5, 6 , 7 (2013)) : : : : : : : : : : 13.572 : 18.246 : 20.552 :
Άλλο επίπεδο σπουδών (ISCED 4 και κάτω (2001-2011), ISCED 4 και κάτω (2013)) : : : : : : : : : : 508 : 724 : 909 :

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RSH_QUALIF_FTE_TOTAL_2001_2016.xlsx


 

Ερευνητές στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά επίπεδο σπουδών (σε ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Ερευνητές - Σύνολο 3.797 4.017 4.295 : 6.033 5.397 6.286 : : : 4.021 4.351 4.197 4.938 5.035 5.608
Διδακτορικό (ISCED 6 (2001 - 2011), ISCED 8 (2013)) : : 690 : 1.234 : 956 : : : 751 : 633 : 762 :
Μεταπτυχιακό ή Πτυχίο (ISCED 5Α, 5Β (2001-2011), ISCED 5, 6 , 7 (2013)) : : 3.569 : 4.751 : 5.172 : : : 3.029 : 3.338 : 4.002 :
Άλλο επίπεδο σπουδών (ISCED 4 και κάτω (2001-2011), ISCED 4 και κάτω (2013)) : : 35 : 48 : 158 : : : 241 : 226 : 271 :

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data) 

Αρχείο: 

RSH_QUALIF_FTE_BES_2001_2016.xlsx


 

Ερευνητές στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά επίπεδο σπουδών (σε ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Ερευνητές - Σύνολο 1.980 : 2.136 : 2.076 2.259 2.201 : : : 4.370 4.510 5.778 5.844 7.256 6.263
Διδακτορικό (ISCED 6 (2001 - 2011), ISCED 8 (2013)) : : : : : : : : : : 2.061 : 2.412 : 2.670 :
Μεταπτυχιακό ή Πτυχίο (ISCED 5Α, 5Β (2001-2011), ISCED 5, 6 , 7 (2013)) : : : : : : : : : : 2.167 : 3.062 : 4.139 :
Άλλο επίπεδο σπουδών (ISCED 4 και κάτω (2001-2011), ISCED 4 και κάτω (2013)) : : : : : : : : : : 142 : 304 : 447 :

(2) Διακοπή χρονοσειράς (break in series)  

Αρχείο: 

RSH_QUALIF_FTE_GOV_2001_2016.xlsx


 

Ερευνητές στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά επίπεδο σπουδών (σε ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Ερευνητές - Σύνολο 8.544 : 9.072 : 11.356 12.110 12.382 : : : 16.068 15.723 18.957 18.801 22.149 17.241
Διδακτορικό (ISCED 6 (2001 - 2011), ISCED 8 (2013)) : : : : : : : : : : 7.737 : 7.119 : 9.724 :
Μεταπτυχιακό ή Πτυχίο (ISCED 5Α, 5Β (2001-2011), ISCED 5, 6 , 7 (2013)) : : : : : : : : : : 8.208 : 11.644 : 12.234 :
Άλλο επίπεδο σπουδών (ISCED 4 και κάτω (2001-2011), ISCED 4 και κάτω (2013)) : : : : : : : : : : 123 : 193 : 191 :

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector
 

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RSH_QUALIF_FTE_HES_2001_2016.xlsx


 

Ερευνητές στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά επίπεδο σπουδών (σε ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Ερευνητές - Σύνολο 50 : 129 : 128 141 145 : : : 216 216 296 294 269 291
Διδακτορικό (ISCED 6 (2001 - 2011), ISCED 8 (2013)) : : : : : : : : : : 46 : 93 : 92 :
Μεταπτυχιακό ή Πτυχίο (ISCED 5Α, 5Β (2001-2011), ISCED 5, 6 , 7 (2013)) : : : : : : : : : : 168 : 202 : 177 :
Άλλο επίπεδο σπουδών (ISCED 4 και κάτω (2001-2011), ISCED 4 και κάτω (2013)) : : : : : : : : : : 1 : 1 : 1 :

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RSH_QUALIF_FTE_PNP_2001_2016.xlsx