Χρονολογική σειρά του Προσωπικού Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και επίπεδο σπουδών, σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται προαιρετικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

To 'επίπεδο σπουδών' ταξινομείται σύμφωνα με τη Διεθνή Πρότυπη Ταξινόμηση της Εκπαίδευσης (ISCED, International Standard Classification of Education) της UNESCO. Με την εφαρμογή του Κανονισμού 995/2012 για τα στοιχεία του 2012 και μετά, υιοθετήθηκε η αναθεωρημένη ISCED 2011 η οποία αντικατέστησε την ISCED 2007.

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

Τελευταία ενημέρωση: 28.02.2018

Προσωπικό Ε&Α στο σύνολο της χώρας ανά επίπεδο σπουδών (σε ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο 30.226 : 31.849 : 33.603 35.140 35.531 : : : 36.913 37.361 42.188 43.059 49.658 41.790
Διδακτορικό (ISCED 6 (2001 - 2011), ISCED 8 (2013)) 7.085 : 8.391 : 9.679 : : : : : 11.133 : 11.099 : 14.299 :
Μεταπτυχιακό ή Πτυχίο (ISCED 5Α, 5Β (2001-2011), ISCED 5, 6 , 7 (2013)) 16.620 : 16.775 : 18.322 : : : : : 21.276 : 25.444 : 28.890 :
Άλλο επίπεδο σπουδών (ISCED 4 και κάτω (2001-2011), ISCED 4 και κάτω (2013)) 6.522 : 6.684 : 5.602 : : : : : 4.504 : 5.645 : 6.469 :

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_PERS_QUALIF_FTE_TOTAL_2001_2016.xlsx


 

Προσωπικό Ε&Α στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά επίπεδο σπουδών (σε ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο 11.171 11.607 11.608 : 11.665 11.402 11.562 : : : 6.324 6.532 6.674 7.750 8.131 9.102
Διδακτορικό (ISCED 6 (2001 - 2011), ISCED 8 (2013)) 474 : 841 : 1.243 : 851 : : : 803 : 725 : 876 :
Μεταπτυχιακό ή Πτυχίο (ISCED 5Α, 5Β (2001-2011), ISCED 5, 6 , 7 (2013)) 7.823 : 8.027 : 8.132 : 7.664 : : : 4.551 : 5.061 : 5.958 :
Άλλο επίπεδο σπουδών (ISCED 4 και κάτω (2001-2011), ISCED 4 και κάτω (2013)) 2.874 : 2.739 : 2.290 : 3.047 : : : 970 : 1.046 : 1.297 :

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_PERS_QUALIF_FTE_BES_2001_2016.xlsx


 

Προσωπικό Ε&Α στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά επίπεδο σπουδών (σε ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο 4.715 : 5.101 : 4.345 4.578 4.584 : : : 9.620 9.982 11.436 10.818 13.628 11.750
Διδακτορικό (ISCED 6 (2001 - 2011), ISCED 8 (2013)) 1.242 : 1.409 : 1.389 : : : : : 2.408 : 2.904 : 2.959 :
Μεταπτυχιακό ή Πτυχίο (ISCED 5Α, 5Β (2001-2011), ISCED 5, 6 , 7 (2013)) 2.164 : 2.179 : 2.086 : : : : : 4.444 : 5.501 : 6.826 :
Άλλο επίπεδο σπουδών (ISCED 4 και κάτω (2001-2011), ISCED 4 και κάτω (2013)) 1.309 : 1.514 : 870 : : : : : 2.768 : 3.030 : 3.843 :

(b) Διακοπή χρονοσειράς (break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_PERS_QUALIF_FTE_GOV_2001_2016.xlsx


 

Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά επίπεδο σπουδών (σε ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο 14.241 : 14.947 : 17.401 18.952 19.172 : : : 20.640 20.508 23.390 23.973 27.383 20.404
Διδακτορικό (ISCED 6 (2001 - 2011), ISCED 8 (2013)) 5.351 : 6.124 : 7.032 : : : : : 7.873 : 7.366 : 10.363 :
Μεταπτυχιακό ή Πτυχίο (ISCED 5Α, 5Β (2001-2011), ISCED 5, 6 , 7 (2013)) 6.587 : 6.441 : 7.985 : : : : : 12.042 : 14.562 : 15.792 :
Άλλο επίπεδο σπουδών (ISCED 4 και κάτω (2001-2011), ISCED 4 και κάτω (2013)) 2.303 : 2.382 : 2.383 : : : : : 724 : 1.462 : 1.228 :

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector
 

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_PERS_QUALIF_FTE_HES_2001_2016.xlsx


 

Προσωπικό Ε&Α στον τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά επίπεδο σπουδών (σε ΙΠΑ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016
Προσωπικό Ε&Α - Σύνολο 99 : 193 : 193 207 213 : : : 331 340 530 518 516 533
Διδακτορικό (ISCED 6 (2001 - 2011), ISCED 8 (2013)) 18 : 16 : 16 : : : : : 49 : 104 : 100 :
Μεταπτυχιακό ή Πτυχίο (ISCED 5Α, 5Β (2001-2011), ISCED 5, 6 , 7 (2013)) 46 : 127 : 119 : : : : : 240 : 320 : 315 :
Άλλο επίπεδο σπουδών (ISCED 4 και κάτω (2001-2011), ISCED 4 και κάτω (2013)) 35 : 49 : 59 : : : : : 42 : 107 : 102 :

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_PERS_QUALIF_FTE_PNP_2001_2016.xlsx