Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Ε&Α (Intramural R&D Expenditure) ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ανά περιφέρεια (NUTS2) στην Ελλάδα από το 2001. 

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). 

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011. Για τα έτη 2008 - 2010 υποβλήθηκαν εκτιμήσεις για το σύνολο της χώρας με βάση την πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία από διοικητικές πηγές.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 22.03.2018)

Δαπάνες Ε&Α ανά περιφέρεια (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 (e)(b) 2009 (e) 2010 (e) 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
ΕΛΛΑΔΑ 851,50 : 977,78 1021,47 1153,53 1222,60 1341,60 1601,60 1485,90 1352,20 1391,16 1337,60 1465,67 1488,74 1703,82 1754,18 2038,48
Αν.Μακεδ., Θράκη : : 28,09 : 26,00 : : : : : 46,25 : 43,21 : 47,06 46,33 49,15
Κεντρική Μακεδονία : : 151,95 : 160,00 : : : : : 193,32 : 183,30 : 201,44 250,74 280,90
Δυτική Μακεδονία : : 8,40 : 5,00 : : : : : 15,36 : 17,80 : 20,04 11,80 14,27
Ήπειρος : : 24,17 : 29,82 : : : : : 38,37 : 39,78 : 47,53 45,15 58,46
Θεσσαλία : : 26,66 : 29,93 : : : : : 42,41 : 50,27 : 59,91 55,97 60,04
Ιόνια Νησιά : : 2,85 : 5,01 : : : : : 6,14 : 8,17 : 15,64 9,17 7,72
Δυτική Ελλάδα : : 62,84 : 66,23 : : : : : 80,94 : 79,72 : 106,93 102,51 106,82
Στερεά Ελλάδα : : 6,22 : 16,95 : : : : : 38,47 : 35,28 : 42,41 39,31 37,90
Πελοπόννησος : : 9,31 : 24,87 : : : : : 23,32 : 30,82 : 31,14 22,62 24,70
Αττική : : 549,63 : 680,75 : : : : : 774,39 : 820,27 : 966,92 1022,27 1242,33
Βόρειο Αιγαίο : : 9,66 : 12,34 : : : : : 14,31 : 21,40 : 18,79 13,26 16,74
Νότιο Αιγαίο : : 5,17 : 7,82 : : : : : 11,76 : 14,98 : 11,29 8,96 10,60
Κρήτη : : 74,08 : 88,23 : : : : : 106,10 : 120,68 : 134,72 126,09 128,80

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_REGION_TOTAL_2001_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στον τομέα των Επιχειρήσεων ανά περιφέρεια (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
ΕΛΛΑΔΑ 278,10 287,10 313,49 317,37 357,36 367,30 383,53 : : : 485,86 458,60 488,69 504,37 561,59 740,40 994,04
Αν.Μακεδ., Θράκη : : 6,84 : 1,39 : 0,93 : : : 13,73 : 10,06 : 5,69 11,45 14,45
Κεντρική Μακεδονία : : 43,00 : 40,04 : 31,64 : : : 47,49 : 30,18 : 37,98 108,02 120,19
Δυτική Μακεδονία : : 2,74 : 0,18 : 0,00 : : : 0,69 : 0,99 : 2,13 2,32 2,05
Ήπειρος : : 0,11 : 0,22 : 0,81 : : : 1,22 : 3,43 : 3,48 5,25 18,03
Θεσσαλία : : 5,64 : 0,53 : 0,40 : : : 1,12 : 4,26 : 2,50 4,04 9,15
Ιόνια Νησιά : : 0,00 : 0,12 : 0,11 : : : 0,23 : 0,09 : 0,81 0,42 0,78
Δυτική Ελλάδα : : 2,77 : 12,06 : 16,21 : : : 12,07 : 12,39 : 14,86 13,81 18,85
Στερεά Ελλάδα : : 4,87 : 7,24 : 4,73 : : : 28,89 : 24,69 : 27,34 28,37 30,76
Πελοπόννησος : : 6,89 : 0,06 : 0,14 : : : 7,13 : 7,52 : 3,27 3,51 9,95
Αττική : : 219,27 : 288,70 : 324,08 : : : 365,49 : 388,87 : 453,19 552,31 756,02
Βόρειο Αιγαίο : : 0,00 : 0,19 : 0,00 : : : 0,66 : 0,39 : 1,05 0,75 0,87
Νότιο Αιγαίο : : 0,55 : 0,75 : 0,00 : : : 0,66 : 0,22 : 0,05 0,05 0,06
Κρήτη : : 2,06 : 5,65 : 4,45 : : : 6,50 : 5,61 : 9,24 10,10 12,88

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_REGION_BES_2001_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στον Κρατικό τομέα ανά περιφέρεια (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
ΕΛΛΑΔΑ 187,80 : 198,39 202,60 233,90 254,40 280,68 : : : 331,73 331,90 410,13 412,68 479,35 438,82 451,14
Αν.Μακεδ., Θράκη 4,40 : 2,80 : 3,00 : : : : : 3,99 : 9,68 : 9,89 5,82 4,85
Κεντρική Μακεδονία 14,18 : 21,78 : 26,00 : : : : : 40,61 : 52,88 : 59,50 62,93 74,61
Δυτική Μακεδονία 1,16 : 1,51 : 2,00 : : : : : 8,50 : 6,51 : 11,15 3,95 5,11
Ήπειρος 1,42 : 1,63 : 1,05 : : : : : 5,55 : 7,71 : 7,36 5,43 5,15
Θεσσαλία 2,06 : 2,08 : 2,23 : : : : : 11,57 : 14,10 : 18,95 14,37 7,91
Ιόνια Νησιά 0,12 : 0,22 : 0,44 : : : : : 2,55 : 3,49 : 5,73 3,17 1,78
Δυτική Ελλάδα 5,28 : 5,64 : 4,92 : : : : : 12,29 : 16,16 : 30,05 28,21 16,85
Στερεά Ελλάδα 3,35 : 1,15 : 1,93 : : : : : 7,19 : 6,58 : 8,39 6,49 3,49
Πελοπόννησος 2,22 : 1,46 : 1,92 : : : : : 9,25 : 13,07 : 17,61 12,89 9,18
Αττική 117,00 : 123,78 : 150,09 : : : : : 174,01 : 208,24 : 230,06 230,91 247,90
Βόρειο Αιγαίο 0,35 : 0,46 : 0,51 : : : : : 2,41 : 4,38 : 6,85 4,48 5,84
Νότιο Αιγαίο 0,42 : 0,66 : 1,17 : : : : : 5,80 : 7,89 : 6,90 5,54 5,46
Κρήτη 35,85 : 35,22 : 39,12 : : : : : 48,00 : 59,44 : 66,91 54,63 63,01

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_REGION_GOV_2001_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά περιφέρεια (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
ΕΛΛΑΔΑ 382,50 : 456,77 492,00 547,72 584,50 660,50 : : : 559,53 534,30 548,60 553,20 643,77 559,35 576,85
Αν.Μακεδ., Θράκη 18,78 : 18,45 : 21,49 : : : : : 28,53 : 23,42 : 31,43 28,96 29,75
Κεντρική Μακεδονία 85,37 : 85,76 : 96,98 : : : : : 103,98 : 97,29 : 100,94 77,59 85,06
Δυτική Μακεδονία 0,61 : 4,15 : 2,96 : : : : : 5,94 : 10,11 : 6,63 5,47 6,86
Ήπειρος 23,90 : 22,43 : 28,65 : : : : : 31,49 : 28,34 : 36,39 34,28 35,05
Θεσσαλία 12,86 : 18,94 : 26,85 : : : : : 29,66 : 31,85 : 38,41 37,46 42,86
Ιόνια Νησιά 2,52 : 2,63 : 4,45 : : : : : 3,36 : 4,59 : 9,10 5,41 5,15
Δυτική Ελλάδα 42,87 : 54,43 : 43,50 : : : : : 56,58 : 51,13 : 62,01 60,48 71,12
Στερεά Ελλάδα 0,18 : 0,20 : 1,39 : : : : : 2,34 : 3,96 : 6,63 4,40 3,60
Πελοπόννησος 0,05 : 0,39 : 22,39 : : : : : 6,84 : 10,03 : 10,10 5,88 5,21
Αττική 161,67 : 199,43 : 239,62 : : : : : 222,89 : 210,33 : 269,85 228,57 226,00
Βόρειο Αιγαίο 6,17 : 9,20 : 11,67 : : : : : 11,19 : 16,57 : 10,83 7,86 9,86
Νότιο Αιγαίο 2,55 : 3,96 : 5,91 : : : : : 5,12 : 6,26 : 3,99 2,92 4,66
Κρήτη 24,95 : 36,80 : 41,86 : : : : : 51,58 : 54,72 : 57,46 60,07 51,67

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_REGION_HES_2001_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στον τομέα των Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων ανά περιφέρεια (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
ΕΛΛΑΔΑ 3,10 : 9,13 9,50 14,55 16,40 16,90 : : : 14,04 12,80 18,25 18,48 19,11 15,61 16,40
Αν.Μακεδ., Θράκη : : : : : : : : : : 0,00 : 0,05 : 0,05 0,10 0,10
Κεντρική Μακεδονία 1,36 : 1,41 : 1,47 : : : : : 1,24 : 2,95 : 3,02 2,20 1,04
Δυτική Μακεδονία : : : : : : : : : : 0,24 : 0,19 : 0,13 0,06 0,25
Ήπειρος : : : : : : : : : : 0,11 : 0,30 : 0,30 0,19 0,23
Θεσσαλία : : : : : : : : : : 0,05 : 0,06 : 0,05 0,10 0,12
Ιόνια Νησιά : : : : : : : : : : 0,00 : 0,00 : 0,00 0,17 0,01
Δυτική Ελλάδα : : : : : : : : : : 0,00 : 0,04 : 0,01 0,01 0,00
Στερεά Ελλάδα : : : : : : : : : : 0,05 : 0,05 : 0,05 0,05 0,05
Πελοπόννησος 0,18 : 0,57 : 0,42 : : : : : 0,11 : 0,20 : 0,16 0,34 0,36
Αττική 1,54 : 7,15 : 12,66 : : : : : 11,99 : 12,83 : 13,82 10,48 12,41
Βόρειο Αιγαίο : : : : : : : : : : 0,05 : 0,06 : 0,06 0,17 0,17
Νότιο Αιγαίο : : : : : : : : : : 0,18 : 0,61 : 0,35 0,45 0,42
Κρήτη : : : : : : : : : : 0,02 : 0,91 : 1,11 1,29 1,24

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_REGION_PNP_2001_2017.xlsx