Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) στην Ελλάδα από το έτος 2001 και μετά

Ο δείκτης υποβάλλεται σε υποχρεωτική βάση ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Προαιρετική είναι η υποβολή για τις τάξεις μεγέθους 0 και ενός έως εννέα εργαζομένων. 

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 27.02.2018)

Δαπάνες Ε&Α στις επιχειρήσεις ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 278,10 287,10 313,49 317,37 357,36 367,30 383,53 : : : 485,86 458,60 488,69 504,37 561,59 740,40 994,04
0 : : : : : : : : : : 1,35 : 1,45 : 0,00 : 0,00
1-9 : : 4,25 : 15,50 : 23,26 : : : 38,40 : 20,36 : 27,27 : 56,93
10-49 : : 55,69 : 105,12 : 45,68 : : : 94,30 : 49,77 : 38,16 : 100,82
50-249 : : 104,97 : 92,85 : 10,03 : : : 104,28 : 135,16 : 121,88 : 244,79
250-499 : : 23,56 : 21,04 : 148,28 : : : 77,94 : 66,93 : 41,03 : 57,50
>=500 : : 125,02 : 122,84 : 156,28 : : : 169,59 : 215,02 : 333,25 : 534,00

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_SIZE_BES_TOTAL_2001_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στις επιχειρήσεις χρηματοδοτούμενες από τον τομέα BES ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 251,60 : 237,85 : 306,17 : 224,36 : : : 382,80 354,10 398,68 397,86 462,37 740,40 836,28
0 : : : : : : : : : : 0,63 : 0,49 : 0,00 : 0,00
1-9 : : 2,29 : 12,88 : 5,37 : : : 17,53 : 8,42 : 12,33 : 22,18
10-49 : : 41,88 : 89,09 : 17,88 : : : 63,08 : 28,12 : 21,73 : 80,32
50-249 : : 79,33 : 77,22 : 0,02 : : : 77,62 : 98,45 : 72,51 : 192,97
250-499 : : 15,84 : 19,87 : 98,78 : : : 62,63 : 58,72 : 35,69 : 52,67
>=500 : : 97,46 : 107,11 : 102,30 : : : 161,31 : 204,48 : 320,11 : 488,14

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_SIZE_BES_BES_2001_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στις επιχειρήσεις χρηματοδοτούμενες από τον τομέα GOV ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 3,44 : 13,78 : 20,17 : 18,15 : : : 39,09 37,60 34,03 52,92 49,48 24,60 40,61
0 : : : : : : : : : : 0,36 : 0,26 : 0,00 : 0,00
1-9 : : 0,22 : 1,01 : 1,55 : : : 8,43 : 5,13 : 9,81 : 1,57
10-49 : : 2,06 : 6,23 : 4,91 : : : 19,47 : 13,16 : 8,35 : 6,67
50-249 : : 5,06 : 3,73 : 4,29 : : : 7,17 : 9,30 : 26,09 : 32,20
250-499 : : 1,55 : 0,28 : 2,72 : : : 2,53 : 3,68 : 1,17 : 0,08
>=500 : : 5,20 : 8,92 : 4,68 : : : 1,12 : 2,50 : 4,06 : 0,09

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_SIZE_BES_GOV_2001_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στις επιχειρήσεις χρηματοδοτούμενες από τον τομέα HES ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 0,00 : 0,41 : 0,71 : 10,01 : : : 0,63 0,50 0,27 0,22 0,03 0,18 0,22
0 : : : : : : : : : : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00
1-9 : : 0,00 : 0,09 : 0,26 : : : 0,16 : 0,02 : 0,03 : 0,00
10-49 : : 0,15 : 0,18 : 5,58 : : : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,13
50-249 : : 0,00 : 0,06 : 0,15 : : : 0,05 : 0,06 : 0,00 : 0,09
250-499 : : 0,15 : 0,00 : 1,91 : : : 0,41 : 0,19 : 0,00 : 0,00
>=500 : : 0,11 : 0,38 : 2,11 : : : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_SIZE_BES_HES_2001_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στις επιχειρήσεις χρηματοδοτούμενες από τον τομέα PNP ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 0,00 : 0,66 : 0,63 : 1,03 : : : 0,33 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31
0 : : : : : : : : : : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00
1-9 : : 0,10 : 0,00 : 0,00 : : : 0,30 : 0,00 : 0,00 : 0,30
10-49 : : 0,15 : 0,34 : 1,03 : : : 0,03 : 0,00 : 0,00 : 0,01
50-249 : : 0,09 : 0,29 : 0,00 : : : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00
250-499 : : 0,17 : 0,00 : 0,00 : : : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00
>=500 : : 0,15 : 0,00 : 0,00 : : : 0,00 : 0,00 : 0,00 : 0,00

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_SIZE_BES_PNP_2001_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στις επιχειρήσεις χρηματοδοτούμενες από τον τομέα ABROAD ανά τάξη μεγέθους επιχείρησης (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 23,02 : 60,79 : 29,68 : 129,98 : : : 63,03 66,20 55,71 53,37 49,71 67,13 116,62
0 : : : : : : : : : : 0,36 : 0,70 : 0 : 0,00
1-9 : : 1,64 : 1,52 : 16,07 : : : 11,99 : 6,79 : 5,1 : 32,88
10-49 : : 11,45 : 9,29 : 16,28 : : : 11,72 : 8,49 : 8,08 : 13,69
50-249 : : 20,49 : 11,55 : 5,57 : : : 19,44 : 27,35 : 23,28 : 19,53
250-499 : : 5,84 : 0,90 : 44,88 : : : 12,36 : 4,34 : 4,17 : 4,75
>=500 : : 22,10 : 6,43 : 47,19 : : : 7,17 : 8,04 : 9,08 : 45,77

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_SIZE_BES_ABROAD_2001_2017.xlsx