Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στον τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα από το έτος 2011 και μετά, με βάση την κωδικοποίηση οικονομικής δραστηριότητας NACE Rev.2. Η αναθεωρημένη κωδικοποίηση NACE υιοθετήθηκε το 2008 και για το λόγο αυτό δεν παρουσιάζονται στοιχεία πριν το 2011, εφόσον τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα στον τομέα των επιχειρήσεων ήταν του 2007.

Ο δείκτης υποβάλλεται σε υποχρεωτική βάση ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 27.02.2018)

Δαπάνες Ε&Α ανά οικονομική δραστηριότητα επιχείρησης (BES) (σε εκατ. Ευρώ)
  2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 485,86 458,60 488,69 504,37 561,59 740,4 994,04
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία (01-03) 1,46 : 0,96 : 1,78 : 2,98
Ορυχεία και Λατομεία (05-09) 0,38 : 0,68 : 1,25 : 49,14
Μεταποίηση (10-33) 190,58 : 175,84 : 149,72 : 293,70
Βιομηχανία τροφίμων και ποτών (10-11) 16,87 : 30,19 : 19,46 : 37,61
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (20) 16,17 : 12,63 : 9,13 : 24,26
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων (21) 60,31 : 58,81 : 42,2 : 50,68
Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό και πλαστικές ύλες (22) 2,13 : 2,22 : 0,93 : 3,94
Παραγωγή βασικών μετάλλων (24) 12,64 : 11,01 : 9,19 : 15,71
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (25-30) 60,67 : 48,55 : 48,95 : 78,38
Άλλες δραστηριότητες μεταποίησης (12,13-19, 23, 31-33) 21,80 : 12,43 : 19,86 : 30,20
Παροχή ηλεκτρονικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού, Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης (35-39) 6,24 : 6,12 : 10,14 : 19,29
Κατασκευές (41-43) 5,36 : 2,37 : 3,1 : 11,30
Υπηρεσίες (45-82) 279,83 : 300,11 : 392,93 : 605,49
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (45-47) 29,86 : 65,03 : 90,08 : 95,64
Μεταφορά και αποθήκευση (49-53) 0,18 : 4,42 : 2,41 : 93,18
Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (55-56) ( c ) : 0,70 : 0,53 : 0,04
Ενημέρωση και επικοινωνία (58-63) 69,94 : 73,04 : 76,98 : 146,85
Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (64-66),Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (68) 102,46 : 103,21 : 163,98 : 185,5
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (69-75) 76,83 : 53,29 : 58,87 : 81,92
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (77-82) ( c ) : 0,42 : 0,02 : 2,36
Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα - Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση, Εκπαίδευση (84-85) 1,20 : 1,30 : 1,02 : 7,71
Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα (86-88) 0,36 : 1,10 : 1,64 : 3,16
Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία (90-93), Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών (94-99) 0,46 : 0,20 : 0,01 : 1,27

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data), (c) Προστατευμένη τιμή λόγω εμπιστευτικότητας (Confidential data)

Αρχείο: 

RD_EXP_NACE_BES_2001_2017.xlsx