Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και είδος δαπάνης στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). 

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011. Για τα έτη 2008 - 2010 υποβλήθηκαν εκτιμήσεις για το σύνολο της χώρας με βάση την πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία από διοικητικές πηγές.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 26.02.2018)

Δαπάνες Ε&Α στο σύνολο της χώρας ανά είδος δαπάνης (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 (e) 2009 (e) 2010 (e) 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 851,50 : 977,78 1.021,47 1.153,53 1.222,60 1.341,60 1.601,57 1.485,94 1.352,52 1.391,16 1.337,60 1.465,67 1.488,74 1.703,82 1.754,18 2.038,43
Δαπάνες προσωπικού 508,30 : 603,26 : 705,73 : : : : : 910,83 : 957,51 : 1.146,67 : 1.099,68
Λοιπές τρέχουσες δαπάνες 206,00 : 254,94 : 312,32 : : : : : 342,92 : 342,30 : 366,72 : 602,18
Δαπάνες Κεφαλαίου 137,20 : 119,58 : 135,52 : : : : : 137,42 : 165,86 : 190,43 : 336,57

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_TYPECOST_TOTAL_2001_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στον Τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά είδος δαπάνης (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 278,10 287,10 313,49 317,37 357,36 367,30 383,53 : : : 485,86 458,60 488,69 504,37 561,59 740,40 944,04
Δαπάνες προσωπικού 167,80 : 174,30 : 209,10 : 213,45 : : : 252,37 : 287,80 : 339,38 : 451,31
Λοιπές τρέχουσες δαπάνες 54,40 : 71,16 : 91,30 : 92,24 : : : 130,05 : 123,60 : 111,67 : 248,61
Δαπάνες Κεφαλαίου 55,90 : 68,03 : 57,00 : 77,84 : : : 103,44 : 77,29 : 110,54 : 294,12

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_TYPECOST_BES_2001_2017xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στον Κρατικό Τομέα (GOV) ανά είδος δαπάνης (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 187,80 : 198,39 202,60 233,90 254,40 280,68 : : : 331,73 331,90 410,13 412,68 479,35 438,82 451,14
Δαπάνες προσωπικού 97,40 : 124,88 : 146,33 : : : : : 244,07 : 263,99 : 330,32 : 274,05
Λοιπές τρέχουσες δαπάνες 53,70 : 53,25 : 64,05 : : : : : 69,87 : 99,47 : 106,70 : 161,32
Δαπάνες Κεφαλαίου 36,70 : 20,26 : 23,52 : : : : : 17,80 : 46,67 : 42,33 : 15,77

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_TYPECOST_GOV_2001_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στον Τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά είδος δαπάνης (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 382,50 : 456,77 492,00 547,72 584,50 660,50 : : : 559,53 534,30 548,60 553,20 643,77 559,35 576,85
Δαπάνες προσωπικού 241,50 : 300,23 : 345,90 : : : : : 404,16 : 393,55 : 463,35 : 363,67
Λοιπές τρέχουσες δαπάνες 97,20 : 127,13 : 148,12 : : : : : 139,68 : 113,79 : 143,57 : 186,91
Δαπάνες Κεφαλαίου 43,80 : 29,41 : 53,70 : : : : : 15,69 : 41,26 : 36,85 : 26,27

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_TYPECOST_HES_2001_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στον Τομέα Ιδιωτικών μη-Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά είδος δαπάνης (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 3,10 : 9,13 9,50 14,55 16,40 16,90 : : : 14,04 12,80 18,25 18,48 19,11 15,61 16,40
Δαπάνες προσωπικού 1,60 : 3,85 : 4,40 : : : : : 10,23 : 12,17 : 13,62 : 10,65
Λοιπές τρέχουσες δαπάνες 0,70 : 3,40 : 8,85 : : : : : 3,32 : 5,44 : 4,78 : 5,34
Δαπάνες Κεφαλαίου 0,80 : 1,88 : 1,30 : : : : : 0,49 : 0,64 : 0,71 : 0,41

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_TYPECOST_PNP_2001_2017.xlsx