Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανα τομέα εκτέλεσης Ε&Α και είδος δαπάνης στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). 

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011. Για τα έτη 2008 - 2010 υποβλήθηκαν εκτιμήσεις για το σύνολο της χώρας με βάση την πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία από διοικητικές πηγές.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 26.02.2018)

Δαπάνες Ε&Α στο σύνολο της χώρας ανά είδος δαπάνης (σε εκατ. Ευρώ)
Δαπάνες Ε&Α στον Τομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά είδος δαπάνης (σε εκατ. Ευρώ)
Δαπάνες Ε&Α στον Κρατικό Τομέα (GOV) ανά είδος δαπάνης (σε εκατ. Ευρώ)
Δαπάνες Ε&Α στον Τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά είδος δαπάνης (σε εκατ. Ευρώ)
Δαπάνες Ε&Α στον Τομέα Ιδιωτικών μη-Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά είδος δαπάνης (σε εκατ. Ευρώ)