Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ανά επιστημονικό πεδίο στους τομείς εκτέλεσης GOV, HES και PNP στην Ελλάδα από το έτος 2001.

Ο δείκτης υποβάλλεται ανά δύο χρόνια σε κάθε μονό έτος σε Eurostat και ΟΟΣΑ. Έως και το 2011 η υποβολή του ήταν προαιρετική. Από το 2012 και μετά, η υποβολή του έγινε υποχρεωτική, με εξαίρεση τον τομέα PNP (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 26.02.2018)

Δαπάνες Ε&Α στο σύνολο της χώρας ανά επιστημονικό πεδίο (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Σύνολο χώρας : : : : : : : : : : : : : : : : 2.038,43
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 255,03
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : : : : : : : 1.007,11
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : : : : : : : 344,73
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 81,78
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 179,09
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 170,69

e: Εκτιμήσεις (Estimations), b: Διακοπή χρονοσειράς (Βreak in series), p: Προκαταρκτικά Στοιχεία (Provisional data)

Αρχείο: 

RD_EXP_FORD_TOTAL_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στον τομέα των επιχειρήσεων (BES) ανά επιστημονικό πεδίο (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Σύνολο χώρας : : : : : : : : : : : : : : : : 16,4
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 1,62
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : : : : : : : 0,87
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : : : : : : : 2,16
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 0,36
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 4,84
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : : : : : : : 6,55

e: Εκτιμήσεις (Estimations), b: Διακοπή χρονοσειράς (Βreak in series), p: Προκαταρκτικά Στοιχεία (Provisional data)

Αρχείο: 

RD_EXP_FORD_BES_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στον Κρατικό τομέα (GOV) ανά επιστημονικό πεδίο (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 187,80 : 198,39 202,60 233,90 254,40 280,68 : : : 331,73 331,90 410,13 412,68 479,35 438,82 451,14
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 92,70 : 67,63 : 97,22 : 89,51
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : 55,30 : 74,58 : 79,36 : 81,91
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : 63,90 : 84,54 : 92,11 : 123,12
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 19,80 : 21,26 : 38,72 : 29,14
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 20,03 : 23,64 : 22,90 : 31,80
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : 80,00 : 138,48 : 149,04 : 95,66

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data) 

Αρχείο: 

RD_EXP_FORD_GOV_2001_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στον τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά επιστημονικό πεδίο (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 382,50 : 456,77 492,00 547,72 584,50 660,50 : : : 559,53 534,30 548,60 553,20 643,77 559,35 576,85
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 101,24 : 101,31 : 114,64 : 83,93
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : 140,00 : 158,80 : 183,47 : 145,39
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : 130,56 : 91,16 : 115,24 : 141,94
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 36,93 : 24,27 : 36,19 : 26,85
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 79,14 : 106,30 : 118,05 : 111,49
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : 71,65 : 66,76 : 76,18 : 67,25

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data) 

Αρχείο: 

RD_EXP_FORD_HES_2001_2017.xlsx


 

Δαπάνες Ε&Α στον τομέα Ιδιωτικών μη-Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά επιστημονικό πεδίο (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 2010 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016  2017 
Σύνολο χώρας 3,10 : 9,13 9,50 14,55 16,40 16,90 : : : 14,04 12,80 18,25 18,48 19,11 15,61 16,40
Φυσικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 1,24 : 2,89 : 2,37 : 1,62
Επιστήμες μηχανικού και Τεχνολογία : : : : : : : : : : 0,45 : 1,20 : 1,28 : 0,87
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας : : : : : : : : : : 4,22 : 2,28 : 2,82 : 2,16
Γεωργικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 0,11 : 0,01 : 0,01 : 0,36
Κοινωνικές Επιστήμες : : : : : : : : : : 2,54 : 3,40 : 2,82 : 4,84
Ανθρωπιστικές επιστήμες : : : : : : : : : : 5,48 : 8,47 : 9,81 : 6,55

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)


Αρχείο: 

RD_EXP_FORD_PNP_2001_2017.xlsx