Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Ε&Α (Intramural R&D Expenditure) ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ανά πηγή χρηματοδότησης στην Ελλάδα από το 2001. 

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011. Για τα έτη 2008 - 2010 υποβλήθηκαν εκτιμήσεις για το σύνολο της χώρας με βάση την πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία από διοικητικές πηγές.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 11.11.2020)

Δαπάνες Ε&Α στο σύνολο της χώρας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 (e)(b) 2009 (e) 2010 (e) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (p)
Σύνολο χώρας 851,50 : 977,78 1.021,47 1.153,53 1.222,60 1.341,60 1.601,57 1.485,94 1.352,52 1.391,16 1.337,60 1.465,67 1.488,74 1.703,82 1.754,18 2.038,43 2179,31 2336,58
BES 281,40 : 275,99 : 358,32 : : 468,29 497,54 494,03 455,45 414,80 443,87 444,27 535,00 705,52 912,55 926,15 972,61
GOV 396,74 : 453,89 : 540,03 : : 995,89 813,50 652,70 684,98 673,60 766,14 793,24 903,98 746,76 766,92 885,28 949,58
GOV - Τακτικός Προϋπολογισμός : : : : : : : : : : 504,47 481,16 411,30 407,92 442,70 547,53 588,73 631,73 668,61
GOV - ΕΣΠΑ : : : : : : : : : : 124,74 137,82 296,54 308,15 388,07 101,60 72,40 149,64 182,72
GOV - Άλλο : : : : : : : : : : 55,78 54,62 58,30 77,17 73,21 97,63 105,79 103,91 98,25
HES 13,50 : 24,97 : 19,38 : : 31,57 31,57 31,57 31,57 26,20 38,09 41,56 41,97 39,52 44,12 41,72 50,99
PNP 3,30 : 11,92 : 16,78 : : 13,92 13,92 13,92 13,92 12,10 12,64 12,88 7,13 7,08 9,53 13,59 14,18
ABROAD 156,52 : 211,01 : 219,02 : : 91,90 129,40 160,30 205,23 210,90 204,93 196,79 215,74 255,30 305,31 312,57 349,22
Abroad - Ευρωπαϊκή Ένωση 147,20 : 199,68 : 202,80 : : : : : 165,26 164,60 167,44 155,70 170,97 208,48 225,07 224,76 269,75
Άλλες πηγές εξωτερικού       : 16,23 : : : : : 39,97 46,20 37,49 41,09 44,77 46,82 80,24 87,81 79,47

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_SOURCEFUND_TOTAL_2001_2019.xlsx


Δαπάνες Ε&Α στον Tομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά πηγή χρηματοδότησης (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 2008 2009 (e) 2010 (e) 2011(b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (p)
Σύνολο χώρας 278,10 287,10 313,49 317,37 357,36 367,30 383,53 : : : 485,86 458,60 488,69 504,37 561,59 740,40 994,04 1.049,50 1073,22
BES 251,60 : 237,85 : 306,17 : 224,36 : : : 382,80 354,10 398,68 397,86 462,37 648,49 836,28 855,10 896,78
GOV 3,44 : 13,78 : 20,17 : 18,15 : : : 39,09 37,60 34,03 52,92 49,48 24,60 40,61 63,36 51,05
GOV - ΕΣΠΑ : : : : : : : : : : 26,55 24,93 28,74 45,18 45,78 22,24 35,13 58,72 49,92
GOV - Άλλο : : : : : : : : : : 12,54 12,68 5,29 7,74 3,70 2,36 5,48 4,64 1,13
HES 0,00 : 0,41 : 0,71 : 10,01 : : : 0,63 0,50 0,27 0,22 0,03 0,18 0,22 0,29 0,24
PNP 0,00 : 0,66 : 0,63 : 1,03 : : : 0,33 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,02 0,29
ABROAD 23,02 : 60,79 : 29,68 : 129,98 : : : 63,03 66,20 55,71 53,37 49,71 67,13 116,62 130,73 124,86
Abroad - Ευρωπαϊκή Ένωση 22,80 : 55,51 : 26,13 : 41,65 : : : 40,89 38,60 36,30 32,74 26,74 41,90 61,76 77,88 81,27
Άλλες πηγές εξωτερικού 0,22 : 5,28 : 3,56 : 88,33 : : : 22,14 27,60 19,41 20,63 22,97 25,23 54,86 52,85 43,59

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_SOURCEFUND_BES_2001_2019.xlsx


Δαπάνες Ε&Α στον Κρατικό Τομέα (GOV) ανά πηγή χρηματοδότησης (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 (e) 2010 (e) 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (p)
Σύνολο χώρας 187,80 : 198,39 202,60 233,90 254,40 280,68 : : : 331,73 331,90 410,13 412,68 479,35 438,82 451,14 488,09 527,06
BES 3,60 : 3,46 : 3,03 : : : : : 21,82 18,10 14,65 12,92 21,51 14,11 25,11 16,04 17,24
GOV 129,90 : 141,72 : 159,15 : : : : : 255,23 257,30 333,51 338,86 391,42 349,88 344,27 391,64 424,65
GOV - Τακτικός Προϋπολογισμός : : : : : : : : : : 163,49 160,00 158,20 164,14 182,28 248,70 276,83 295,48 308,07
GOV - ΕΣΠΑ : : : : : : : : : : 55,38 61,80 139,69 126,53 166,10 45,81 19,07 44,09 63,21
GOV - Άλλο : : : : : : : : : : 36,36 35,50 35,62 48,19 43,04 55,37 48,36 52,07 53,37
HES 0,00 : 0,00 : 0,00 : : : : : 0,00 0,00 0,15 0,32 0,20 0,12 0,04 0,14 0,16
PNP 0,20 : 0,53 : 0,26 : : : : : 0,29 0,30 0,02 0,03 0,04 0,17 1,26 1,10 1,80
ABROAD 54,10 : 52,68 : 71,46 : : : : : 54,39 56,20 61,80 60,55 66,18 74,54 80,46 79,17 83,21
Abroad - Ευρωπαϊκή Ένωση 51,60 : 49,79 : 64,50 : : : : : 44,88 46,30 54,43 51,86 56,94 62,87 68,49 66,71 70,62
Άλλες πηγές εξωτερικού 2,50 : 2,89 : 6,96 : : : : : 9,50 9,80 7,37 8,69 9,24 11,67 11,97 12,46 12,59

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_SOURCEFUND_GOV_2001_2019.xlsx


Δαπάνες Ε&Α στον Τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά πηγή χρηματοδότησης (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 (e) 2010 (e) 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (p)
Σύνολο χώρας 382,50 : 456,77 492,00 547,72 584,50 660,50 : : : 559,53 534,30 548,60 553,20 643,77 559,35 576,85 618,58 716,55
BES 26,20 : 34,35 : 48,79 : : : : : 50,12 42,10 30,00 33,01 48,77 40,77 48,17 52,36 56,35
GOV 262,20 : 297,25 : 359,36 : : : : : 389,20 377,30 395,65 398,61 457,96 371,12 380,18 428,10 472,31
GOV - Τακτικός Προϋπολογισμός : : : : : : : : : : 340,91 321,20 253,09 243,77 260,41 298,78 311,90 336,25 360,54
GOV - ΕΣΠΑ : : : : : : : : : : 41,54 49,80 125,51 133,88 171,42 33,07 17,77 45,69 68,75
GOV - Άλλο : : : : : : : : : : 6,75 6,30 17,05 20,96 26,13 39,27 50,51 46,16 43,02
HES 13,50 : 24,56 : 18,67 : : : : : 30,93 25,70 37,67 41,02 41,74 39,22 43,86 41,16 50,52
PNP 2,60 : 4,03 : 4,39 : : : : : 4,05 3,20 3,77 3,86 1,35 1,44 1,32 0,75 0,57
ABROAD 78,00 : 96,58 : 116,51 : : : : : 85,23 86,00 81,51 76,70 93,95 106,80 103,33 96,21 136,80
Abroad - Ευρωπαϊκή Ένωση 71,40 : 93,44 : 110,80 : : : : : 77,35 78,10 74,64 68,84 85,15 101,06 92,64 76,45 114,61
Άλλες πηγές εξωτερικού 2,50 : 2,89 : 5,71 : : : : : 7,87 7,90 6,87 7,86 8,80 5,74 10,69 19,76 22,19

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_SOURCEFUND_HES_2001_2019.xlsx


Δαπάνες Ε&Α στον Τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά πηγή χρηματοδότησης (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (e) 2008 2009 (e) 2010 (e) 2011 (b) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (p)
Σύνολο χώρας 3,10 : 9,13 9,50 14,55 16,40 16,90 : : : 14,04 12,80 18,25 18,48 19,11 15,61 16,4 23,14 19,75
BES 0,00 : 0,33 : 0,33 : : : : : 0,73 0,50 0,54 0,49 2,35 2,15 2,99 2,65 2,24
GOV 1,20 : 1,14 : 1,35 : : : : : 1,47 1,40 2,95 2,84 5,12 1,16 1,86 2,18 1,57
GOV - Τακτικός Προϋπολογισμός : : : : : : : : : : 0,06 0,00 0,01 0,01 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00
GOV - ΕΣΠΑ : : : : : : : : : : 1,28 1,30 2,60 2,55 4,77 0,48 0,40 1,14 0,84
GOV - Άλλο : : : : : : : : : : 0,13 0,10 0,34 0,28 0,34 0,63 1,46 1,04 0,73
HES 0 : 0 : 0 : : : : : 0,01 0 0 0,00 0 0 0,00 0,13 0,07
PNP 0,5 : 6,7 : 11,5 : : : : : 9,25 8,4 8,85 8,99 5,74 5,47 6,65 11,72 11,52
ABROAD 1,4 : 0,96 : 1,37 : : : : : 2,59 2,5 5,91 6,16 5,90 6,83 4,9 6,46 4,35
Abroad - Ευρωπαϊκή Ένωση 1,40 : 0,94 : 1,37 : : : : : 2,13 1,60 2,07 2,25 2,14 2,65 2,18 3,72 3,25
Άλλες πηγές εξωτερικού 0,00 : 0,02 : 0,00 : : : : : 0,45 0,90 3,84 3,91 3,76 4,18 2,72 2,74 1,10

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)

Αρχείο: 

RD_EXP_SOURCEFUND_PNP_2001_2019.xlsx


Τομείς εκτέλεσης Ε&Α

 • TOTAL: Σύνολο Χώρας
 • BES: Τομέας Επιχειρήσεων
 • GOV: Κρατικός Τομέας
 • HES: Τομέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • PNP: Τομέας Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων

Πηγές χρηματοδότησης

 • TOTAL: Σύνολο Χώρας
 • BES: Τομέας Επιχειρήσεων
 • GOV: Κρατικός Τομέας
 • HES: Τομέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • PNP: Τομέας Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων
 • ABROAD: Εξωτερικό