Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Ε&Α (Intramural R&D Expenditure) ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α και ανά πηγή χρηματοδότησης στην Ελλάδα από το 2001. 

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011. Για τα έτη 2008 - 2010 υποβλήθηκαν εκτιμήσεις για το σύνολο της χώρας με βάση την πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία από διοικητικές πηγές.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 02.08.2023)

Δαπάνες Ε&Α στο σύνολο της χώρας ανά πηγή χρηματοδότησης (σε εκατ. Ευρώ)
Λήψη αρχείου
Δαπάνες Ε&Α στον Tομέα των Επιχειρήσεων (BES) ανά πηγή χρηματοδότησης (σε εκατ. Ευρώ)
Λήψη αρχείου
Δαπάνες Ε&Α στον Κρατικό Τομέα (GOV) ανά πηγή χρηματοδότησης (σε εκατ. Ευρώ)
Λήψη αρχείου
Δαπάνες Ε&Α στον Τομέα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (HES) ανά πηγή χρηματοδότησης (σε εκατ. Ευρώ)
Λήψη αρχείου
Δαπάνες Ε&Α στον Τομέα Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) ανά πηγή χρηματοδότησης (σε εκατ. Ευρώ)
Λήψη αρχείου