Χρονολογική σειρά της Έντασης Δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) στην Ελλάδα από το έτος 2001. Ο δείκτης αυτός προκύπτει ως ποσοστό (%) των δαπανών Ε&Α στο ΑΕΠ της χώρας. Ο δείκτης χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, για την παρακολούθηση της προόδου για την επίτευξη του στόχου 3% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επένδυση σε Ε&Α της στρατηγικής EU2020.

Ο δείκτης υπολογίζεται σε ετήσια βάση εφόσον βασίζεται πάνω στο δείκτη των Εσωτερικών δαπανών Ε&Α, ο οποίος υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το ΕΚΤ ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 30.06.2020)

Ένταση δαπανών Ε&Α (%)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (1) 2008 (e)(b) 2009 (e) 2010 (e) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (p)
Σύνολο χώρας 0,56 : 0,55 0,53 0,58 0,56 0,58 0,66 0,63 0,60 0,68 0,71 0,82 0,84 0,97 1,01 1,15 1,21 1,27
Τομέας Επιχειρήσεων (BES) 0,18 0,18 0,18 0,16 0,18 0,17 0,16 : : : 0,24 0,24 0,27 0,29 0,32 0,43 0,56 0,58 0,59
Κρατικός τομέας (GOV) 0,12 : 0,11 0,11 0,12 0,12 0,12 : : : 0,16 0,18 0,23 0,23 0,27 0,25 0,25 0,27 0,28
Τομέας Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης (HES)* 0,25 : 0,26 0,25 0,28 0,27 0,28 : : : 0,27 0,28 0,31 0,31 0,37 0,32 0,33 0,35 0,39
Τομέας Ιδιωτικών Μη-Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) 0,00 : 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 : : : 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data), (1) Εκτιμήσεις (με εξαίρεση τον τομέα BES)

Αρχείο: 

RD_EXP_TOTAL_25_GDP_2001_2019.xlsx