Χρονολογική σειρά Εσωτερικών Δαπανών Ε&Α (Intramural R&D Expenditure) ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α στην Ελλάδα από το 2001. 

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012).

Η παραγωγή των στατιστικών Ε&Α από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου ξεκίνησε το 2012 με αναφορά στο έτος 2011. Για τα έτη 2008 - 2010 υποβλήθηκαν εκτιμήσεις για το σύνολο της χώρας με βάση την πηγή χρηματοδότησης σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία από διοικητικές πηγές.

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 11.11.2020)

Δαπάνες Ε&Α ανά τομέα εκτέλεσης Ε&Α (σε εκατ. Ευρώ)
  2001 2002 2003 2004 (e) 2005 2006 (e) 2007 (1) 2008 (e)(b) 2009 (e) 2010 (e) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (p)
Σύνολο χώρας 851,50 : 977,78 1021,47 1153,53 1222,60 1341,60 1601,60 1485,90 1352,20 1391,16 1337,60 1465,67 1488,74 1703,82 1754,18 2038,43 2179,31 2336,58
Τομέας Επιχειρήσεων (BES) 278,10 287,10 313,49 317,37 357,36 367,30 383,53 : : : 485,86 458,60 488,69 504,37 561,59 740,40 994,04 1049,50 1073,22
Κρατικός Τομέας (GOV) 187,80 : 198,39 202,60 233,90 254,40 280,68 : : : 331,73 331,90 410,13 412,69 479,35 438,82 451,14 488,09 527,06
Τομέας Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης (HES)* 382,50 : 456,77 492,00 547,72 584,50 660,50 : : : 559,53 534,30 548,60 553,20 643,77 559,35 576,85 618,58 716,55
Τομέας Ιδιωτικών Μη-Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων (PNP) 3,10 : 9,13 9,50 14,55 16,40 16,90 : : : 14,04 12,80 18,25 18,48 19,11 15,61 16,40 23,14 19,75

* Στο πλαίσιο εφαρμογής του αναθεωρημένου Frascati (ΟΟΣΑ, 2015) από το έτος 2016 και εφεξής, οι φορείς μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνονται στον τομέα του Higher Education Sector

(e) Εκτιμήσεις (Estimations), (b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data), (1) Εκτιμήσεις (με εξαίρεση τον τομέα BES)

Αρχείο: 

RD_EXP_TOTAL_EUR_2001_2019.xlsx

 


 

Τομείς εκτέλεσης Ε&Α

  • TOTAL: Σύνολο Χώρας
  • BES: Τομέας Επιχειρήσεων
  • GOV: Κρατικός Τομέας
  • HES: Τομέας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • PNP: Τομέας Ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων