Χρονολογική σειρά Πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού για Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) ανά σχήμα χρηματοδότησης στην Ελλάδα από το έτος 2007. 

Ο δείκτης υποβάλλεται σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). Η υποβολή της ανάλυσης του δείκτη στα σχήματα χρηματοδότησης είναι προαιρετική.

Διακρίνονται τα ακόλουθα σχήματα χρηματοδότησης:

-  χρηματοδότηση έργων (project funding)
-  θεσμική χρηματοδότηση (institutional funding).

Η παραγωγή του δείκτη GBARD από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με πρώτο έτος αναφοράς το 2008. 

(Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: 27.07.2020)

Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α (GBARD) ανά σχήμα χρηματοδότησης (σε εκατ. Ευρώ)
Λήψη αρχείου