Χρονολογική σειρά Πιστώσεων Κρατικού Προϋπολογισμού για Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBAORD) στην Ελλάδα και στην ΕΕ28 από το έτος 2007.

Ο δείκτης υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ετήσια βάση σε Eurostat και ΟΟΣΑ (Ευρωπαϊκός Κανονισμός 995/2012). 

Η παραγωγή του δείκτη GBAORD από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ξεκίνησε το 2012 με πρώτο έτος αναφοράς το 2008. 

(Τελευταία Ενημέρωση, 08.01.2020)

Πιστώσεις Κρατικού Προϋπολογισμού για Ε&Α (% ΑΕΠ) σε Ελλάδα και ΕΕ28
  2007 2008 (b) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 
Ελλάδα 0,28 0,42 0,36 0,30 0,31 0,38 0,48 0,44 0,52 0,54 0,49 0.61
ΕΕ28 0,66 0,69 0,75 0,72 0,70 0,68 0,68 0,67 0,65 0,64 0,63 0.62

(b) Διακοπή χρονοσειράς (Break in series), (p) Προκαταρκτικά στοιχεία (Provisional Data)Αρχείο: 

GBARD_GDP_GOVEXP_2007_2018.xlsx