Κρατική Χρηματοδότηση για Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα – Τελικός προϋπολογισμός 2020

Δημοσιεύθηκαν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού για Έρευνα και Ανάπτυξη (δείκτης GBARD) στην Ελλάδα, με αναφορά στον τελικό προϋπολογισμό 2020, από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ). Τα στοιχεία έχουν αποσταλεί στη Eurostat.

Ο δείκτης GBARD (Government Budget Allocations for Research and Development / Πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη) αποτυπώνει την άμεση κρατική χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Ε&Α, αξιοποιώντας στοιχεία από κρατικούς προϋπολογισμούς. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έρευνα, συλλέχθηκαν από το ΕΚΤ από όλους τους φορείς κρατικής χρηματοδότησης, Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες και Περιφέρειες, και αφορούν τις πιστώσεις στον Τακτικό Προϋπολογισμό και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.

Το 2020 (τελικός προϋπολογισμός) οι κρατικές πιστώσεις για Ε&Α ανέρχονται σε 1.463,2 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο ποσό που καταγράφεται την περίοδο 2008-2020 (Διάγραμμα 1).

Eurostat-GBARD-2020-01

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α, 2008-2020

Στην Ελλάδα το 2020 (Διάγραμμα 2), οι πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού αποτέλεσαν το 0,89% του ΑΕΠ και το 1,48% των δημοσίων δαπανών.

Eurostat-GBARD-2020-02

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α, (ως %ΑΕΠ, ως % Δημοσίων Δαπανών) 2008-2020

Με βάση το ποσοστό του δείκτη GBARD επί του ΑΕΠ το 2020, η Ελλάδα, μοιράζεται με την Κροατία την 3η θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ27 (Διάγραμμα 3), ξεπερνώντας τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ27 (0,67%), αλλά και της Ευρωζώνης (0,69%).

Eurostat-GBARD-2020-03

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α (ως %ΑΕΠ) στην Ελλάδα (τελικός προϋπολογισμός 2020) και τις χώρες της ΕΕ27 (αρχικός προϋπολογισμός 2020) και Ηνωμένο Βασίλειο (τελικός προϋπολογισμός 2019) 

Τα στοιχεία αποτυπώνουν επίσης την ανάλυση των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού σε πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, που αφορούν τη θεσμική χρηματοδότηση των δημόσιων κυρίως φορέων (institutional funding), και πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που αφορούν τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων (project funding) τα οποία υλοποιούνται τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς. 

To 2020 καταγράφεται αύξηση σε σχέση με το 2019 στις πιστώσεις τόσο του τακτικού προϋπολογισμού (779,5 εκατ. ευρώ το 2020 σε σχέση με 748,4 εκατ. ευρώ το 2019), όσο και στις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που αφορούν κυρίως έργα ΕΣΠΑ 2014-2020 (683,7 εκατ. ευρώ το 2020 σε σχέση με 540,0 εκατ. ευρώ το 2019). 

Οσον αφορά τους επιμέρους κοινωνικοοικονομικούς στόχους που ενισχύονται, σύμφωνα με τα στοιχεία του τελικού κρατικού προϋπολογισμού για το 2020, σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2019, παρουσιαζουν οι κρατικές πιστώσεις Ε&Α που ενισχύουν την έρευνα για τη Βιομηχανική παραγωγή & τεχνολογία (229,5 εκατ. ευρώ το 2020 σε σχέση με 192,4 εκατ. ευρώ το 2019), τις Μεταφορές, τηλεπικοινωνίες & άλλες υποδομές (91,8 εκατ. ευρώ το 2020 σε σχέση με 64,6 εκατ. ευρώ το 2019), την Υγεία (158,4 εκατ. ευρώ το 2020 σε σχέση με 138,0 εκατ. ευρώ το 2019), τα Συστήματα, δομές & διαδικασίες (84,4 εκατ. ευρώ το 2020 σε σχέση με 56,6 το 2019), και τον Πολιτισμό (149,0 εκατ. το 2020 σε σχέση με 115,5 εκατ. ευρώ το 2019).

Ο «παραδοσιακός» στόχος της γενικής προαγωγής της γνώσης, που κατευθύνεται κυρίως στα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο. Για τη γενική προαγωγή της γνώσης οι κρατικές πιστώσεις στα ΑΕΙ το 2020 ήταν 459,3 εκατ. ευρώ από 432,0 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ οι κρατικές πιστώσεις εκτός ΑΕΙ το 2020 ήταν 57,6 εκατ. ευρώ από 52,1 εκατ. ευρώ το 2019.

Τέλος, οι πιστώσεις του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού το 2020 που αφορούσαν τη διακρατικά συντονιζόμενη Ε&Α ανήλθαν σε 41,7 εκατ. ευρώ. 

Δείτε την έκδοση "Κρατική Χρηματοδότηση για Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα – Τελικός προϋπολογισμός 2020".