Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών του ΕΚΤ για το 2022 περιλαμβάνει πληροφορίες για τις στατιστικές που πρόκειται να καταρτισθούν και να δημοσιευθούν κατά τη διάρκεια του 2022. Επίσης, παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες για το 2022 αναπτυξιακές δράσεις του ΕΚΤ που αφορούν την παραγωγή νέων στατιστικών ή την περαιτέρω βελτίωση παραγόμενων στατιστικών και στοχεύουν στην αποτύπωση τομέων υψηλού ενδιαφέροντος, τη συμμόρφωση με νέους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, καθώς και την πληρέστερη ικανοποίηση των αναγκών εθνικών και διεθνών χρηστών.

Bασικοί στόχοι του ΕΚΤ για το 2022 είναι: 

  • Η συνέχιση της παραγωγής ευρωπαϊκών και εθνικών στατιστικών, που διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων ποιότητας και των μεθοδολογικών απαιτήσεων του Ελληνικού και του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.
  • Η διεύρυνση των στατιστικών που παράγει το ΕΚΤ είτε με την παραγωγή νέων μεταβλητών, όπως αυτές που εντάσσονται στο έργο 2020_EL_B5618_RDI και αφορούν τις στατιστικές Ε&Α και τις στατιστικές για την καινοτομία στις επιχειρήσεις, είτε με την παραγωγή νεών εθνικών στατιστικών, όπως η ερευνητική δραστηριότητα των ελληνικών φορέων σε χρηματοδοτούμενα έργα, είτε με την παραγωγή πειραματικών στατιστικών, όπως οι στατιστικές που αφορούν τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Η υλοποίηση καινοτόμων δράσεων σχετικά με τη διασύνδεση (μικρο)δεδομένων των ευρωπαϊκών στατιστικών για την Ε&Α και την Καινοτομία.   
  • Η ενίσχυση της αξίας της παρεχόμενης δημόσιας στατιστικής πληροφορίας και των επεξεργασμένων δεδομένων των στατιστικών του ΕΚΤ προς ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών κοινοτήτων χρηστών μέσω της παροχής ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών δεδομένων (make the best possible use of all available data).

Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών του ΕΚΤ για το 2022 έχει αναρτηθεί στη σελίδα:https://metrics.ekt.gr/annual-program 

To αρχείο είναι διαθέσιμο εδώ.