Άνοδο καταγράφει το ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της έρευνας για την Καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις με αναφορά στην τριετία 2014-2016  που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Πρόκειται για τα στατιστικά στοιχεία που αποστέλλονται στη Eurostat στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής έρευνας (Community Innovation Survey) για την καινοτομία και τις καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων στην ΕΕ. Στην Ελλάδα η έρευνα αφορά 11.000 περίπου ελληνικές επιχειρήσεις με 10 εργαζόμενους και άνω, σε διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Αναλυτικότερα, το ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων για την τριετία 2014-2016 ανέρχεται σε 57,7%, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 6,7% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη τριετία  2012-2014 και κατά 5,4% σε σχέση με την τριετία 2010-2012 (Διάγραμμα 1).

 

Διάγραμμα 1: Ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων 2014-2016, 2012-2014 και 2010-2012

Διάγραμμα 1: Ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων 2014-2016, 2012-2014 και 2010-2012

Η αύξηση αφορά τόσο τις επιχειρήσεις που καινοτομούν σε προϊόντα ή/και διαδικασίες όσο και αυτές που καινοτομούν στην οργάνωση ή/και στο μάρκετινγκ.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση στην καινοτομία προϊόντος ή / και διαδικασίας [1]. Το 2014-2016 το 47,1% των ελληνικών επιχειρήσεων καινοτομούν σε προϊόντα ή / και διαδικασίες, σημειώνοντας άνοδο κατά 8,4% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη τριετία  2012-2014 και κατά 12,8% σε σχέση με την τριετία 2010-2012 (Διάγραμμα 2).

 

Διάγραμμα 2: Ποσοστό επιχειρήσεων με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας 2014-2016, 2012-2014 και 2010-2012

Διάγραμμα 2: Ποσοστό επιχειρήσεων με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας 2014-2016, 2012-2014 και 2010-2012

 

Το 2016, οι επενδύσεις για καινοτομικές δραστηριότητες [2] των επιχειρήσεων με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας ξεπέρασαν τα 2 δις Ευρώ, μεγαλύτερες κατά 432,5 εκατ. Ευρώ σε σχέση με το 2014 και κατά 141,6 εκατ. Ευρώ  σε σχέση με το 2012 (Διάγραμμα 3).

 

Διάγραμμα 3: Δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας, 2016, 2014 και 2012

Διάγραμμα 3: Δαπάνες για καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων με καινοτομία προϊόντος ή/και διαδικασίας, 2016, 2014 και 2012

 

Καινοτομίες σε οργάνωση ή / και μάρκετινγκ [3] καταγράφει το 46,7% των ελληνικών επιχειρήσεων, σημειώνοντας άνοδο κατά 6,1% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη τριετία  2012-2014 και κατά 1,4% σε σχέση με την τριετία 2010-2012 (Διάγραμμα 4).

 

Διάγραμμα 4: Ποσοστό επιχειρήσεων με καινοτομία οργάνωσης ή /και μάρκετινγκ, 2014-2016, 2012-2014 και 2010-2012

 

Διάγραμμα 4: Ποσοστό επιχειρήσεων με καινοτομία οργάνωσης ή /και μάρκετινγκ, 2014-2016, 2012-2014 και 2010-2012

 

 

[1] Καινοτομία προϊόντος είναι η εισαγωγή στην αγορά ενός προϊόντος, αγαθού ή υπηρεσίας, που είναι είτε νέο είτε  σημαντικά βελτιωμένο ως προς τα χαρακτηριστικά του ή τις προοριζόμενες χρήσεις του. Καινοτομία διαδικασίας είναι η εφαρμογή μίας νέας ή σημαντικά βελτιωμένης διαδικασίας παραγωγής, μεθόδου διανομής ή δραστηριότητας υποστήριξης για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση.

[2]  Καινοτομικές δραστηριότητες για την εισαγωγή καινοτομιών προϊόντος ή / και διαδικασίας: • Ενδο-επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) • Εξω-επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) • Αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού, λογισμικού και κτιρίων • Απόκτηση εξωτερικής γνώσης από άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς • Κατάρτιση για καινοτομικές δραστηριότητες • Ενέργειες προώθησης / εισαγωγής καινοτομιών στην αγορά • Σχεδιασμός: Ενδο-επιχειρησιακές, ή με ανάθεση σε τρίτους, δραστηριότητες για την αλλαγή του σχήματος, της εμφάνισης ή της χρηστικότητας των αγαθών ή υπηρεσιών • Άλλες δραστηριότητες: Άλλες ενδο-επιχειρησιακές, ή με ανάθεση σε τρίτους, δραστηριότητες με σκοπό την εφαρμογή νέων ή σημαντικά βελτιωμένων προϊόντων και διαδικασιών, όπως μελέτες σκοπιμότητας, δοκιμές, αναβάθμιση μηχανικού εξοπλισμού (tooling up), βιομηχανικός σχεδιασμός κ.ά.

[3] Οργανωσιακή καινοτομία είναι η εφαρμογή μίας νέας οργανωσιακής μεθόδου στις επιχειρησιακές πρακτικές της επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης της γνώσης), στην οργάνωση της εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις της επιχείρησης, η οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν.  Καινοτομία μάρκετινγκ είναι η εφαρμογή μίας νέας στρατηγικής μάρκετινγκ, η οποία διαφέρει σημαντικά από τις υπάρχουσες μεθόδους μάρκετινγκ της επιχείρησης και δεν έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν.