Το 2014, για τρίτη συνεχή χρονιά, το ΕΚΤ συγκέντρωσε και απέστειλε στη Eurostat στοιχεία για τις πιστώσεις του ελληνικού κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται στην Έρευνα & Ανάπτυξη (δείκτης GBAORD). Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από όλους τους φορείς κρατικής χρηματοδότησης, Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες και Περιφέρειες και αφορούσαν τις τελικές πιστώσεις (τελικός προϋπολογισμός) για το 2013 και τις αρχικές πιστώσεις (προσωρινός προϋπολογισμός) για το 2014.

Στον δείκτη GBAORD καταγράφονται οι πιστώσεις σε όλα τα σκέλη του κρατικού προϋπολογισμού (Τακτικός προϋπολογισμός, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Προσαρτημένοι Προϋπολογισμοί) που διατίθενται για σκοπούς Ε&Α όχι μόνο σε φορείς του δημοσίου αλλά σε όλους τους τομείς της εθνικής οικονομίας, όπως για παράδειγμα στις επιχειρήσεις, τα ιδιωτικά μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα κ.α., καθώς και στο εξωτερικό (συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών). Ο δείκτης αποτυπώνει την υποστήριξη του κράτους για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων Ε&Α και την προτεραιότητα που δίνει σε αυτές.

Καθοριστική στη διαμόρφωση του ελληνικού δείκτη είναι η συμβολή των διαρθρωτικών προγραμμάτων (Γ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ) τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ξεκινώντας από το 2008, έτος ολοκλήρωσης πολλών ελληνικών έργων Ε&Α που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ, η συμβολή του Γ ΚΠΣ είναι 368,24 εκατ. € που αντιστοιχεί στο 35,8% του δείκτη. Καθώς ολοκληρώνεται το Γ ΚΠΣ και ξεκινά σταδιακά η υλοποίηση του ΕΣΠΑ, ο δείκτης GBAORD μειώνεται και αρχίζει να ανεβαίνει από το 2012. Η συνεισφορά του ΕΣΠΑ στη χρηματοδότηση της Ε&Α στη χώρα μας αυξάνεται όσο προχωρά η περίοδος υλοποίησής του και το 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία του προσωρινού προϋπολογισμού, αποτελεί το 49,3% τoυ συνολικού δείκτη GBAORD.

Πηγή: ΕΚΤ (https://metrics.ekt.gr/datatables, ‘Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α (GBAORD)’) 

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης Ε&Α είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού) που συνεισφέρει πάνω από το 85% του συνολικού δείκτη.