Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των υπηρεσιών του, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης διερευνά τις ανάγκες των χρηστών των επίσημων στατιστικών που παράγει για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) και την Καινοτομία, με στόχο να πραγματοποιήσει περαιτέρω βελτιώσεις.

Τα στατιστικά στοιχεία αφορούν το προσωπικό και τις δαπάνες σε δραστηριότητες Ε&Α, τις κρατικές πιστώσεις για Ε&Α (δείκτης GBAORD) και την Καινοτομία στις επιχειρήσεις και διατίθενται σε μορφή πινάκων (Datatables) ή δημοσιεύσεων (Εκδόσεις και Σύντομα άρθρα), μέσω του δικτυακού τόπου http://metrics.ekt.gr/ ή σε έντυπη μορφή.

Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στη διεύθυνση: 

http://goo.gl/SXl6xh

Η συμπλήρωσή του δεν απαιτεί περισσότερα από 10 λεπτά. Σχόλια τα οποία εξηγούν τις απαντήσεις που επιλέγετε θα είναι πολύ χρήσιμα.

Οι απαντήσεις σας θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Θα δημοσιευθούν μόνο συγκεντρωτικά στοιχεία βασισμένα στις απαντήσεις όλων των χρηστών.

Η έρευνα διενεργείται σε συνεργασία με τις εταιρείες IBM Ελλάδος και Agilis ΑΕ, οι οποίες έχουν αναλάβει τη δραστηριότητα μετά από σχετικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό του ΕΚΤ.

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια έχετε παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό των δύο εταιρειών:

 

H έρευνα διενεργείται στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Τεχνική Υποστήριξη των Δράσεων για τη Συλλογή των Στοιχείων, την Παραγωγή και Έκδοση Δεικτών ΕΤΑΚ». Το Υποέργο εντάσσεται  στην Πράξη "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.