Μία καινοτομικά-ενεργός επιχείρηση είναι μία επιχείρηση που πραγματοποιεί καινοτομικές δραστηριότητες κατά το διάστημα της περιόδου αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων με συνεχιζόμενες ή εγκαταλειφθείσες δραστηριότητες.

Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν καινοτομικές δραστηριότητες κατά το διάστημα της περιόδου αναφοράς, ανεξαρτήτως αν οι δραστηριότητες αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την εφαρμογή μίας καινοτομίας, είναι καινοτομικά-ενεργές.

Πηγή

Science and Technology Glossary, European Commission, Eurostat

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and Statistical Office of the European Communities (Eurostat): The Measurement of Scientific and Technological Activities: Guidelines for collecting and interpreting innovation data - Oslo Manual, Third Edition, par. 146 (2005) - pdf