Στατιστική μονάδα είναι κάθε οντότητα (επιχείρηση, οργανισμός, φορέας κλπ.), στην οποία αναφέρονται τα παραγόμενα στατιστικά στοιχεία.

Πηγή

Proposed Standard Practice for surveys of Research and Experimental Development, FRASCATI Manual OECD/ EUROSTAT, 1993