Η Ονοματολογία για την Ανάλυση και τη Σύγκριση των Προϋπολογισμών και των Επιστημονικών Προγραμμάτων – (Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets – NABS) περιλαμβάνει 14 τομείς και έχει υιοθετηθεί από την Eurostat και τον ΟΟΣΑ για την ταξινόμηση των δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης ανάλογα με τον κοινωνικοοικονομικό στόχο που εξυπηρετούν. Σύμφωνα με την ονοματολογία NABS o τομέας Μεταφορές, Τηλεπικοινωνιακές και άλλες υποδομές περιλαμβάνει δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

  • Την ανάπτυξη της γης και των υποδομών, συμπεριλαμβανομένης και της κατασκευής κτιρίων.
  • Το γενικό καθορισμό χρήσεων γης.
  • Την προστασία από επιβλαβείς επιπτώσεις του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού.

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει επίσης τις δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με:

  • Τα μέσα μεταφορών.
  • Τα τηλεπικοινωνιακά συστήματα.
  • Το γενικό καθορισμό χρήσεων γης.
  • Το σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων.
  • Τα έργα πολιτικού μηχανικού.
  • Την ύδρευση.

ΔΕΝ περιλαμβάνονται στον τομέα αυτό δραστηριότητες Ε&Α που σχετίζονται με τη ρύπανση (περιλαμβάνονται στον τομέα του περιβάλλοντος) εκτός από τις επιβλαβείς επιπτώσεις της στις πόλεις,